سهم الارث ورثه طبقه اول

سهم الارث ورثه طبقه اول

 

در این مقاله قرار است درباره سهم الارث ورثه طبقه اول توضیح دهیم. همان طوری که می‌دانید در صورتی که فردی فوت کند و اموالی از ایشان به جا مانده باشد باید تکلیف آن اموال مشخص شود و انحصار وراثت انجام شود. وراث بر اساس قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند. که هر طبقه در صورت نبودن ورثه‌ای در طبقه قبل ارث می‌برد. در این مقاله قرار است میزان سهم الارث ورثه در حالت‌های مختلف را بررسی کنیم.

طبقات وراث

طبقه وراث بر اساس قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند. وراث طبقه اول را پدر، مادر، فرزند و نوه تشکیل می‌دهند. وراث طبقه دوم شامل پدربزرگ، مادر بزرگ، خواهر، برادر و فرزندان آنها می‌شود. در طبقه سوم خاله، عمه، عمو، دایی و فرزندان آنها قرار دارند. اگر حتی یک فرد از طبقه اول حضور داشته باشد طبقه دوم و سوم ارث نمی‌برند.

سهم الارث ورثه طبقه اول

حتما شما هم می‌دانید که سهم الارث هر یک از وراث با هم دیگر برابر نیست. برای مثال فرض کنید در طبقه اول هیچ ورثه‌ای حضور ندارد. در طبقه دوم هم پدر بزرگ هم مادر بزرگ و هم خواهر و برادر حضور دارند. سهم الارث این افراد با یک دیگر متفاوت است. چنانچه وراث در مورد میزان سهم الارث خود به مشکل بر بخورند، پلمپ ملک ورثه‌ای انجام خواهد شد تا دادگاه به موضوع رسیدگی کند.

وراثی که در طبقه اول حضور دارند را در عنوان‌های قبلی نام بردیم. اگر متوفی دارای همسر باشد، ایشان هم از نظر اولویت در طبقه اول قرار دارد.  می‌توانیم با یک مثال سهم الارث همه وراث را برای شما توضیح دهیم. فرض کنید میزان اموال به جا مانده از متوفی به ارزش دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان باشد. (۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان)

سهم الارث ورثه طبقه اول

شوهر تنها وارث باشد

زمانی که شوهر تنها وارث متوفی باشد. در این صورت تمام اموال متوفی در یک دوم ضرب می‌شود. مانده ماترک متوفی مجددا به زوج رد می‌شود. یعنی چون شوهر تنها وارث متوفی هست بقیه اموال هم به ایشان می‌رسد.

خانم تنها وارث باشد

شرایطی که وارث فقط زوجه باشد. ماترک متوفی در عدد یک چهارم ضرب می‌شود. از عدد گفته شده دو میلیارد و چهارصد مبلغ ۶۰۰ میلیون به زوجه می‌رسد. بقیه ماترک تحت هیچ شرایطی به خانم نمی‌رسد حتی زمانی که تنها وارث باشد.

پدر تنها وارث باشد

زمانی که وارث فقط پدر متوفی باشد. در این حالت تمام ارث متوفی به پدر ایشان می‌رسد.

مادر تنها وارث باشد

سهم الارث ورثه طبقه اول زمانی که مادر تنها ورثه باشد، به این صورت است که مبلغ ماترک متوفی در عدد یک سوم ضرب می‌شود. با مثال بالا مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان به مادر می‌رسد و بقیه اموال هم با فرض اینکه مادر تنها وارث باشد به ایشان می‌رسد.

پدر و مادر تنها وارث باشند

میزان سهم الارث پدر و مادر زمانی که تنها وراث باشند. در این حالت مبلغ کل ارث متوفی در یک سوم ضرب و سهم مادر مشخص می‌شود. سپس سهم الارث مادر از کل مبلغ ارث کسر می‌شود و مبلغ به جا مانده به پدر می‌رسد.

دختر تنها وارث متوفی باشد

شرایطی که متوفی فقط یک دختر داشته باشد، مبلغ کل ماترک در یک دوم ضرب و سهم دختر مشخص می‌شود و ماترک به جا مانده نیز مجدد به دختر می‌رسد. حتی زمانی که متوفی چند دختر داشته باشد هم با همین فرمول محاسبه می‌شود و ماترک به تساوی بین دختران تقسیم می‌شود.

مزایای اخذ گواهی انحصار وراثت توسط وکیل بیشتر بخوانید: مزایای اخذ گواهی انحصار وراثت توسط وکیل

پسر تنها وارث متوفی باشد

وقتی متوفی یک یا چند پسر دارد در این صورت تمام ماترک بین فرزندان پسر به تساوی تقسیم می‌شود.

پسر و دختر جز وراث باشند

زمانی که وارث یک دختر و یک پسر باشد پس پسر به میزان دو برابر دختر ارث می‌برد. با مثال بالا مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان به دختر و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به فرزند پسر می‌رسد.

پدر و دختر وراث باشند

شرایطی که متوفی یک پدر و یک دختر داشته باشد، مبلغ کل ماترک در یک ششم ضرب می‌شود و سهم‌الارث پدر مشخص می‌شود. همچنین عدد کل ماترک در یک دوم ضرب و سهم الارث دختر مشخص می‌شود. بقیه اموال مانده به نسبت سه به یک بین پدر و دختر تقسیم می‌شود. با توجه به مثال بالا سهم پدر ۶۰۰ میلیون تومان و سهم دختر یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان است.

وقتی وراث متوفی فقط مادر و دختر باشد در این صورت مانند فرمول بالا محاسبه می‌شود.

پدر، مادر و دختر وارث باشند

وقتی وراث پدر، مادر و یک دختر باشند به میزان یک ششم به پدر، یک ششم به مادر و یک دوم به دختر می‌رسد. بقیه ماترک هم بین این سه نفر تقسیم می‌شود. سه سهم برای دختر و پدر و مادر هر کدام یک سهم. با مثال بالا مبلغ ۴۸۰ میلیون به پدر، ۴۸۰ میلیون به مادر و یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون به دختر می‌رسد.

سهم الارث ورثه طبقه اول

پدر، مادر و شوهر وارث باشند

زمانی که وراث متوفی پدر، مادر و شوهر باشند، در این صورت ماترک متوفی در یک دوم ضرب و سهم شوهر مشخص می‌شود. ماترک در یک سوم ضرب و سهم مادر مشخص می‌شود. اموال باقی مانده به پدر می‌رسد. با مثال بالا یک میلیارد و دویست میلیون به شوهر، ۸۰۰ میلیون به مادر و ۴۰۰ میلیون به پدر می‌رسد.

سهم دولت از ارث چگونه محاسبه می شود؟ بیشتر بخوانید: سهم دولت از ارث چگونه محاسبه می شود؟

شوهر و دختر وارث باشند

وراث شوهر و یک دختر باشند، ماترک متوفی در یک چهارم ضرب و سهم شوهر حساب می‌شود. در یک دوم ضرب و سهم دختر محاسبه می‌شود. ماترک باقی مانده به دختر تعلق می‌گیرد.

(زمانی که چند دختر و شوهر جز وراث باشند هم مانند این فرمول محاسبه می‌شود)

خانم (همسر) و دختر وارث باشند

سهم الارث ورثه طبقه اول در حالتی که همسر (خانم) و دختر جز تنها وراث متوفی باشند، ماترک متوفی در یک هشتم ضرب و سهم خانم حساب می‌شود. بقیه اموال به جا مانده به دختر (یا دختران) تعلق می‌گیرد.

با مثال بالا سهم خانم ۳۰۰ میلیون تومان می‌شود.

چه کسانی حق انحصاروراثت دارند بیشتر بخوانید: چه کسانی حق انحصاروراثت دارند

سهم الارث ورثه طبقه اول

شوهر، دختر و پدر وراث باشند

وقتی که شوهر، دختر و پدر متوفی جز وراث ایشان باشند، ماترک در یک ششم ضرب و سهم پدر مشخص می‌شود. ماترک در یک چهارم ضرب و سهم شوهر محاسبه می‌شود. سپس در یک دوم ضرب و سهم دختر حساب می‌شود. بقیه اموال به جا مانده بین پدر و دختر متوفی تقسیم می‌شود. با مثال بالا مبلغ ۴۵۰ میلیون به پدر، یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون به دختر و ۶۰۰ میلیون به شوهر تعلق می‌گیرد.

خانم، پدر و دختر وارث باشند

اگر وراث متوفی شامل همسر (خانم)، پدر و یک دختر باشد، ماترک در یک هشتم ضرب و ارث خانم مشخص می‌شود، سهم پدر در یک ششم ضرب می‌شود. و سهم دختر در یک دوم ضرب می‌شود. مابقی ماترک بین پدر و دختر تقسیم می‌شود.

سهم خانم ۳۰۰ میلیون تومان، سهم دختر یک میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان و سهم پدر ۵۲۵ میلیون تومان می‌شود.

ابطال تقسیم نامه ارث چگونه انجام می شود؟ بیشتر بخوانید: ابطال تقسیم نامه ارث چگونه انجام می شود؟

وراث شوهر، پدر، مادر و پسر باشند

سهم الارث ورثه طبقه اول زمانی که شوهر، پدر، مادر و پسر تنها وراث متوفی باشند، ماترک در یک چهارم ضرب و سهم شوهر مشخص می‌شود. سهم پدر و مادر هر کدام یک ششم از کل ماترک هست. ما بقی ماترک سهم پسر متوفی است.

بر اساس مثال بالا مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به شوهر، پدر و مادر هر کدام ۴۰۰ میلیون تومان و سهم پسر یک میلیارد تومان می‌شود.

وراث خانم، پدر، مادر و همسر باشند

اگر همان وراث بالا باشند و فقط به جای آقا، خانم جز وراث باشد، سهم خانم یک هشتم از کل ماترک هست. پس با مثال بالا سهم خانم ۳۰۰ میلیون تومان، سهم پدر و مادر هر کدام ۴۰۰ میلیون تومان و سهم پسر (یا پسران) یک میلیارد و سیصد میلیون تومان است.

وراث شامل خانم، پدر، مادر باشند

وراث متوفی شامل خانم، پدر و مادر باشند، سهم زوجه در یک چهارم ضرب می‌شود، سهم مادر در یک سوم ضرب می‌شود و بقیه اموال به پدر متوفی می‌رسد. با مثال بالا مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به خانم، ۸۰۰ میلیون به مادر و یک میلیارد به پدر تعلق می‌گیرد.

۴.۵/۵ - (۸ امتیاز)

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

2 دیدگاه:

    1. سلام وقت بخیر
      بله درسته ،اگر در طبقه اول وراثی وجود داشته باشند، به وراث طبقه دوم ارث نمی رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای باخبرشدن از آخرین اخبار عضو خبرنامه شوید