هزینه دادرسی خیانت در امانت چقدر است؟

هزینه دادرسی خیانت در امانت چقدر است؟

اگر مالی را (اموال منقول یا غیرمنقول) به عنوان امانت به دیگری بسپارید و آن فرد از بازگرداندن مالی که به امانت گذاشته شده خودداری کند، یا از مال برای کاری یا چیزی غیر از آنچه صاحب مال برای آن مشخص کرده استفاده کرده باشد، خیانت در امانت رخ داده است. در این زمان باید […]