چه کسانی حق انحصاروراثت دارند

چه کسانی حق انحصاروراثت دارند
۵/۵ - (۶ امتیاز)

 

در این مقاله قرار است درباره اینکه چه کسانی حق انحصاروراثت دارند ، توضیح دهیم. همان طوری که می‌دانید بعد از فوت متوفی‌ای که اموالی (هر چند کم) از ایشان به جا مانده باشد، باید انحصار وراثت انجام شود. انحصار وراثت به مجموعه بررسی اموال متوفی، وراث ایشان و تقسیم اموال موفی بین وراث گفته می‌شود. وراث یا به واسطه سبب و یا نسب با متوفی ارتباطی دارند. ولی بعضا موارد وجود دارد که افرادی غیر از وراث می‌توانند برای دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام کنند. در ادامه مقاله به صورت کامل درباره وراث سببی  و نسبی متوفی و همچنین افراد ذینفع در انحصار وراثت توضیح می‌دهیم. هم چنین به صورت محتصر توضیح می‌دهیم که هر کدام به چه صورت می‌توانند برای انحصار وراثت اقدام کنند.

 

چه کسانی حق انحصاروراثت دارند

همان طوری که توضیح دادیم وراث سببی و نسبی متوفی بر اساس طبقه‌ای که در آن قرار دارند و هم چنین افراد ذینفع در انحصار وراثت می‌توانند برای انحصار وراثت اقدام کنند. به صورت تقریبی روش اقدام هر دو دسته (یعنی افراد ذینفع و وراث سببی و نسبی) یکی می‌باشد. که در ادامه مراحل انحصار وراثت را نیز برای شما توضیح می‌دهیم.

وراث سببی و نسبی

افرادی که به واسطه ازدواج با متوفی نسبتی پیدا کردند جز وراث سببی متوفی محسوب می‌شوند. افرادی که به واسطه رابطه خونی با متوفی ارتباط دارند جز وراث نسبی متوفی به حساب می‌آیند.

این افراد بسته به دوری و نزدیکی نسبتی که با متوفی دارند و هم چنین طبقه‌ای که در آن قرار دارد، از متوفی ارث می‌برند.

انحصار وراثت شوهر بیشتر بخوانید: انحصار وراثت شوهر

افراد ذینفع در انحصار وراثت

برای جواب به این سوال که چه کسانی حق انحصاروراثت دارند باید درباره افراد ذینفع هم توضیح بدهیم.

 • افراد ذینفع در انحصار وراثت به چند دسته تقسیم می‌شوند:
 • فرد طلبکار از متوفی می‌تواند با اثبات موضوع طلب برای دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام کند.
 • فرد وصی (یعنی فردی که به واسطه وصیت متوفی اختیار بخشی از اموال را دارد)
 • فرد موصی له (زمانی که متوفی در وصیت نامه خود از فردی یاد می‌کند که به واسطه انجام انحصار وراثت ایشان نفع می‌برد)
 • فردی که در صورت به اثبات رساندن وارث بودن شخص دیگری سود ببرد. (فرض کنید شخصی بخشی از مال متوفی را از وراث خریداری کرده)
تقسیم ارث دختر مجرد بیشتر بخوانید: تقسیم ارث دختر مجرد
چه کسانی حق انحصاروراثت دارند
چه کسانی حق انحصاروراثت دارند

مراحل انحصار وراثت

تا این قسمت مقاله درباره این که چه کسانی حق انحصاروراثت دارند توضیح دادیم. حال باید بدانیم که این افراد برای انحصار وراثت چه مراحل را باید طی کنند.

برای انجام انحصار وراثت چه وراث متوفی و چه افراد ذینفع در انحصار وراثت اقدام کنند باید در یک مرحله مشخص وارث بودن یا ذینفع بودن خود را اثبات کنند.

برای شروع دریافت گواهی انحصار وراثت باید وارث سبب یا نسبی یا افراد ذینفع گواهی فوت متوفی را از ثبت احوال دریافت کنند. بعد به همراه گواهی فوت به شورای حل اختلاف شهری که اخرین محل زندگی متوفی بوده مراجعه کنند. بعد باید به دفتر ثبت اسناد مراجعه کنند تا استشهادیه انحصار وراثت را دریافت و وراث تائید شوند. بعد از این مرحله باید مالیات برارث مشخص شود. در نهایت باید با گواهی فوت، برگه مالیات، استشهادیه انحصار وراثت و مدارک هویتی به شورای حل اختلاف مراجعه و دادخواستی برای دریافت گواهی انحصار وراثت ثبت کنند.

بعد از این کار دادگاه به هزینه خود وراث یا افراد ذینفع آگهی در روزنامه کثیر الانتشار چاپ می‌کند تا از عدم حضور وراث دیگر مطمعن شود و بعد گواهی انحصار وراثت صادر می‌شود.

مزایای اخذ گواهی انحصار وراثت توسط وکیل بیشتر بخوانید: مزایای اخذ گواهی انحصار وراثت توسط وکیل

 

چه کسانی حق انحصاروراثت دارند
چه کسانی حق انحصاروراثت دارند

نمونه دادخواست انحصار وراثت برای وراثت

بعد از مشخص شدن اینکه چه کسانی حق انحصاروراثت دارند، باید درباره نمونه دادخواست برای صدور گواهی انحصار وراثت توضیح دهیم.

خواهان: در این قسمت نام و مشخصات متقاضی ذکر می‌شود

خوانده:در این قسمت نام و مشخصات سایر وراث ذکر می‌شود

وکیل: در این قسمت در صورت دارا بودن وکالت نام و مشخصات وکیل انحصار وراثت ذکر می‌شود

خواسته:درخواست صدور گواهی انحصاروراثت

دلایل و منضمات:

الف: کپی مصدق ۱- شناسنامه و گواهی فوت متوفی ۲- شناسنامه و کارت شناسایی وراث ۳- وصیت نامه متوفی ۴-عقدنامه رسمی ۵- گواهی مالیات بر ارث

ب: اصل ۱- استشهادیه محضری ۲- عندالزوم وکالتنامه

شرح دادخواست

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند:

شادروان …………… (مورث اینجانب/ مورث موکل اینجانب) فرزند ……… به شماره شناسنامه ………… متولد سال ……… صادره از ………… که نسبت ………… با بنده/ موکل بنده دارند، به شرح گواهی فوت صادره در تاریخ …………… به علت …… در منزل/ بیمارستان در شهر …… مرحوم گردیده‌اند. متوفی پیرو دین …… و مذهب ……… بوده‌اند و وراث در زمان فوت ایشان عبارتند از:

 • ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه …………… متولد ………… ( فرزند متوفی)
 • ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه ………….… متولد ..………  (فرزند متوفی)
 • ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه …….……… متولد …………… (همسر متوفی)
 • ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه ……….…… متولد…….……… (مادر متوفی)
 • ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه ………….… متولد …….…… (پدر  متوفی)

متوفی به جز ورثه فوق وراث دیگری ندارند و دارایی ایشان کمتر از/ بیش از پانصد میلیون ریال می‌باشد. لذا رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت مورد استدعاست.

مراحل رسیدگی به انحصار وراثت در شورای حل اختلاف بیشتر بخوانید: مراحل رسیدگی به انحصار وراثت در شورای حل اختلاف

نمونه دادخواست فرد ذینفع در انحصار وراثت

تا این قسم مقاله درباره اینکه چه کسانی حق انحصاروراثت دارند ، وراث و مراحل انحصار وراثت توضیح دادیم. در این قسمت نمونه دادخواست فرد ذینفع در انحصار وراثت را بررسی می‌کنیم.

 

خواهان: خانم/اقا ………….. فرزند: ……….. آدرس: …………………

خوانده: خانم/اقا ………….. فرزند: ……….. آدرس: ………………….

خواسته و بهای: ………………………….

دلایل و منضمات:

شرح خواسته:

ریاست محترم مجتمع قضایی شهر……

با سلام، احترامااینجانب خواهان مراتب ذیل را به عرض می‌رسانیم:

شش دانگ یک قطعه زمین و اعیانی را در تاریخ …………….. به مبلغ ……………… ریال و به مساحت ………… متر مربع واقع در………………………………………….. به شماره پلاک ثبتی ………………… فرعی از پلاک ثبتی به شماره …………. اصلی قطعه ………………. حوزه ثبتی ……………….، را از ……………. که مالک قانونی ملک بوده خریداری نمودم. مطابق با قرارداد تنظیم شده فی مابین خوانده متعهد شدند که در تاریخ ………….. با حضور در دفترخانه شماره …….. نسبت به تنظیم سند به نام اینجانب اقدام نمایند.

که مع الاصف فروشنده فوت نموده و وراث قانونی مرحوم به موجب حکم انحصار وراثت به شماره دادنامه ………………… مورخه ………………….. صادره از شعبه … شورای حل اختلاف عبارتند از خواندگان اول الی پنجم می‌باشد.

فلذا با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی و تهیه مقدامت آن شرح خواسته را به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳ قانون مدنی و بند ۳ ماده ۳۶۲ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست.

برای دریافت نکات تکمیلی این مطلب، لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.

4 دیدگاه:

 1. سلام
  من همسرم مهریه شو گذاشته اجرا از طرفی هم از سمت پدرم به من مقداری ارث قراره برسه ، من چه کاری میتونم انجام بدم که سهم الارثم رو خانم نتونه توقیف کنه ؟

  1. سلام
   به محض رسیدن ارثیه به شما و اتقال دارایی ها به شما بابت مهریه قابل توقیف است

 2. خاله من فوت کرده و جز مادر نم وراثی نداره. چون من وارث مادرمم می تونم برم دنبال کارای انحصار وراثت. من میخوام برای انحصار وراثت وکیل بگیرم و میخوام به دادسو بسپرم. شدنی هستش؟ البته مادر من به عنوان تنها وارث خاله ام در قید حیات هستن

  1. سلام.
   با توجه به اینکه مایل هستید جهت اخذ گواهی انحصار وراثت متوفی وکیل بگیرید، این امکان وجود دارد. یک وکالتنامه برای مادر شما تنظیم می شود و کلیه امور مربوط به اخذ گواهی انحصار وراثت بر عهده وکیل خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره حقوقی رایگان
مش
باکارشناسان حقوقی دادسو

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort android rat istanbul duşakabin fud crypter hack forum influencer ajansıGebze escorthovarda girişforex affiliatePergola Tente Sistemleriseo hizmetibursa avukataydın çıkışlı turlarizmir iç mimaraşk büyüsübağlama büyüsükara sevda büyüsübursa boya badanaBetniskusadasi escortbuy stripe accountkripto parafethiye rus escorte-ticarettwitter takipçi satın alinstagram düşmeyen takipçi satın altiktok takipçi satın alinstagram takipçi satın al