چه کسانی حق انحصار وراثت دارند؟

چه کسانی حق انحصار وراثت دارند

در این مقاله قرار است درباره اینکه چه کسانی حق انحصاروراثت دارند ، توضیح دهیم. همان طوری که می‌دانید بعد از فوت متوفی‌ای که اموالی (هر چند کم) از ایشان به جا مانده باشد، باید انحصار وراثت انجام شود. انحصار وراثت به مجموعه بررسی اموال متوفی، وراث ایشان و تقسیم اموال موفی بین وراث گفته می‌شود.

وراث یا به واسطه سبب و یا نسب با متوفی ارتباطی دارند. ولی بعضا موارد وجود دارد که افرادی غیر از وراث می‌توانند برای دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام کنند.

در ادامه مقاله به صورت کامل درباره وراث سببی و نسبی متوفی و همچنین افراد ذینفع در انحصار وراثت توضیح می‌دهیم. هم چنین توضیح می‌دهیم که هر کدام به چه صورت می‌توانند برای انحصار وراثت اقدام کنند. در صورتی که برای تقسیم ترکه به وکیل انحصار وراثت نیاز دارید با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید.

چه کسانی می توانند درخواست انحصار وراثت کنند؟

همان طوری که توضیح دادیم وراث سببی و نسبی متوفی بر اساس طبقه‌ای که در آن قرار دارند و هم چنین افراد ذینفع در انحصار وراثت می‌توانند برای انحصار وراثت اقدام کنند.

به صورت تقریبی روش اقدام هر دو دسته (یعنی افراد ذینفع و وراث سببی و نسبی) یکی می‌باشد. که در ادامه مراحل انحصار وراثت را نیز برای شما توضیح می‌دهیم. حتما به این نکته توجه کنید که  امکان انتقال سند بدون انحصار وراثت وجود ندارد.

وراث سببی و نسبی

افرادی که به واسطه ازدواج با متوفی نسبتی پیدا کردند جز وراث سببی متوفی محسوب می‌شوند. افرادی که به واسطه رابطه خونی با متوفی ارتباط دارند جز وراث نسبی متوفی به حساب می‌آیند. این افراد بسته به دوری و نزدیکی نسبتی که با متوفی دارند و هم چنین طبقه‌ای که در آن قرار دارد، از متوفی ارث می‌برند.

افراد ذینفع در انحصار وراثت

برای جواب به این سوال که چه کسانی حق انحصاروراثت دارند باید درباره افراد ذینفع هم توضیح بدهیم.

 • افراد ذینفع در انحصار وراثت به چند دسته تقسیم می‌شوند:
 • فرد طلبکار از متوفی می‌تواند با اثبات موضوع طلب برای دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام کند.
 • فرد وصی (یعنی فردی که به واسطه وصیت متوفی اختیار بخشی از اموال را دارد)
 • فرد موصی له (زمانی که متوفی در وصیت نامه خود از فردی یاد می‌کند که به واسطه انجام انحصار وراثت ایشان نفع می‌برد)
 • فردی که در صورت به اثبات رساندن وارث بودن شخص دیگری سود ببرد. (فرض کنید شخصی بخشی از مال متوفی را از وراث خریداری کرده)

مراحل انحصار وراثت

تا این قسمت مقاله درباره این که چه کسانی حق انحصار وراثت دارند توضیح دادیم. برای انجام مراحل انحصار وراثت چه وراث متوفی و چه افراد ذینفع در انحصار وراثت اقدام کنند باید در یک مرحله مشخص وارث بودن یا ذینفع بودن خود را اثبات کنند.

برای شروع دریافت گواهی انحصار وراثت باید وارث سبب یا نسبی یا افراد ذینفع گواهی فوت متوفی را از ثبت احوال دریافت کنند. بعد به همراه گواهی فوت به شورای حل اختلاف شهری که اخرین محل زندگی متوفی بوده مراجعه کنند. بعد باید به دفتر ثبت اسناد مراجعه کنند تا استشهادیه انحصار وراثت را دریافت و وراث تائید شوند.

بعد از این مرحله باید مالیات برارث مشخص شود. در نهایت باید با گواهی فوت، برگه مالیات، استشهادیه انحصار وراثت و مدارک هویتی به شورای حل اختلاف مراجعه و دادخواستی برای دریافت گواهی انحصار وراثت ثبت کنند.

بعد از این کار دادگاه به هزینه خود وراث یا افراد ذینفع آگهی در روزنامه کثیر الانتشار چاپ می‌کند تا از عدم حضور وراث دیگر مطمعن شود و بعد گواهی انحصار وراثت صادر می‌شود.

نمونه دادخواست انحصار وراثت برای وراثت

خواهان: در این قسمت نام و مشخصات متقاضی ذکر می‌شود

خوانده:در این قسمت نام و مشخصات سایر وراث ذکر می‌شود

وکیل: در این قسمت در صورت دارا بودن وکالت نام و مشخصات وکیل انحصار وراثت ذکر می‌شود

دلایل و منضمات:

الف: کپی مصدق ۱- شناسنامه و گواهی فوت متوفی ۲- شناسنامه و کارت شناسایی وراث ۳- وصیت نامه متوفی ۴-عقدنامه رسمی ۵- گواهی مالیات بر ارث

ب: اصل ۱- استشهادیه محضری ۲- عندالزوم وکالتنامه

شرح دادخواست

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند:

شادروان …………… (مورث اینجانب/ مورث موکل اینجانب) فرزند ……… به شماره شناسنامه ………… متولد سال ……… صادره از ………… که نسبت ………… با بنده/ موکل بنده دارند، به شرح گواهی فوت صادره در تاریخ …………… به علت …… در منزل/ بیمارستان در شهر …… مرحوم گردیده‌اند. متوفی پیرو دین …… و مذهب ……… بوده‌اند و وراث در زمان فوت ایشان عبارتند از:

 • ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه …………… متولد ………… ( فرزند متوفی)
 • ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه ………….… متولد ..………  (فرزند متوفی)
 • ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه …….……… متولد …………… (همسر متوفی)
 • ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه ……….…… متولد…….……… (مادر متوفی)
 • ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه ………….… متولد …….…… (پدر  متوفی)

متوفی به جز ورثه فوق وراث دیگری ندارند و دارایی ایشان کمتر از/ بیش از پانصد میلیون ریال می‌باشد. لذا رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت مورد استدعاست.

نمونه دادخواست فرد ذینفع در انحصار وراثت

خواهان: خانم/اقا ………….. فرزند: ……….. آدرس: …………………

خوانده: خانم/اقا …….….. فرزند: ……….. آدرس: ………………….

خواسته و بهای: …………………………

دلایل و منضمات: ……………………

شرح خواسته:

ریاست محترم مجتمع قضایی شهر……

با سلام،

احتراما اینجانب خواهان مراتب ذیل را به عرض می‌رسانیم:

شش دانگ یک قطعه زمین و اعیانی را در تاریخ …………….. به مبلغ ……………… ریال و به مساحت ………… متر مربع واقع در………………………………………….. به شماره پلاک ثبتی ………………… فرعی از پلاک ثبتی به شماره …………. اصلی قطعه ………………. حوزه ثبتی ……………….، را از ……………. که مالک قانونی ملک بوده خریداری نمودم. مطابق با قرارداد تنظیم شده فی مابین خوانده متعهد شدند که در تاریخ ………….. با حضور در دفترخانه شماره …….. نسبت به تنظیم سند به نام اینجانب اقدام نمایند.

که مع الاصف فروشنده فوت نموده و وراث قانونی مرحوم به موجب حکم انحصار وراثت به شماره دادنامه ………………… مورخه ………………….. صادره از شعبه … شورای حل اختلاف عبارتند از خواندگان اول الی پنجم می‌باشد.

فلذا با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی و تهیه مقدامت آن شرح خواسته را به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳ قانون مدنی و بند ۳ ماده ۳۶۲ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست.

سوالات متداول

آیا حضور همه ورثه برای انحصار وراثت الزامی است؟

خیر؛ برای انحصار وراثت حضور همه وراث الزامی نیست و هرکدام به تنهایی می‌توانند برای تقسیم و تحریر ترکه اقدام کنند.

برای صدور گواهی انحصار چه مدارکی نیاز است؟

برای گرفتن گواهی حصر ورثه؛ گواهی فوت، استشهادیه محضری، شناسنامه متوفی، عقدنامه و شناسنامه وراث نیاز است.

دادسو چیست؟

دادسو یک موسسه حقوقی است که تمامی مجوزهای لازم را از کانون وکلای دادگستری مرکز، قوه قضاییه و اداره ثبت اسناد اخذ کرده است. دادسو کلیه خدمات حقوقی، وکالتی و کنسولی را به ایرانیان داخل و خارج از کشور ارائه می‌کند.

چگونه می‌توانم با دادسو در ارتباط باشم؟

شما می‌توانید از طریق واتساپ، تلگرام و یا تماس با شماره ۰۲۱۹۱۰۷۹۱۰۳ با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید. همکاران ما با حوصله پاسخگوی شما هستند.

5/5 - (7 امتیاز)

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی
تحریریه دادسو
این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است. اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.
11 پاسخ
 1. با سلام
  برادر من در سال ۱۳۹۲ در مسکو فوت کرده، و مطلقه بوده.
  پسر برادرم در تهران تنها فرزند اوست ولی چون برادرم اموال زیادی نداشت،
  او دنبال انحصار وراثت نمیرود.
  سهم مادرم و خواهرانم چقدر خواهد بود؟
  من چگونه میتوانم انحصار وراثت او را بگیرم وقتی انها همگی در خارج هستند؟

  1. سلام، وقت بخیر
   هر یک از وراث یا وکیلشان به تنهایی می توانند برای انحصار وراثت اقدام کنند حضور همه وراث الزامی نیست.

 2. عموی من فوت کرده. به جز پدرم ورثه ای نداره. میتونم من به جای پدرم اقدام کنم و به وکیل وکالت بدم یا پدرم باید وکالت بده؟

  1. سلام، وقت بخیر
   فقط وراث می توانند برای انحصار وراثت اقدام کنند.

 3. باسلام خدمت شما
  من عروس خانواده ای هستم که مادرشون فوت شده وخونه به اسم مادرشون بوده ولی ازقرارمعلوم ورثه توافق کردن خواهرشوهرم که قبلا طلاق گرفته بوده وبامادرشوهرم زندگی میکرده همون جاباشه وارث روتقسیم نکنن درصورتیکه پسرهای اون مرحوم ازلحاط مالی به ارثشون احتیاج دارن من به عنوان عروس میتونم ذی نفع ارث باشم

 4. سلام فرزند پسر که از ازدواج صیغه ای هست و رسمی نیست ولی در شناسنامه پدر اسمش هست یعنی براش شناسنامه گرفتند به نام پدر می تواند ادعای برقراری مستمری بازنشستگی مرحوم پدر را بکند ؟

 5. خاله من فوت کرده و جز مادر نم وراثی نداره. چون من وارث مادرمم می تونم برم دنبال کارای انحصار وراثت. من میخوام برای انحصار وراثت وکیل بگیرم و میخوام به دادسو بسپرم. شدنی هستش؟ البته مادر من به عنوان تنها وارث خاله ام در قید حیات هستن

  1. سلام.
   با توجه به اینکه مایل هستید جهت اخذ گواهی انحصار وراثت متوفی وکیل بگیرید، این امکان وجود دارد. یک وکالتنامه برای مادر شما تنظیم می شود و کلیه امور مربوط به اخذ گواهی انحصار وراثت بر عهده وکیل خواهد بود.

 6. سلام
  من همسرم مهریه شو گذاشته اجرا از طرفی هم از سمت پدرم به من مقداری ارث قراره برسه ، من چه کاری میتونم انجام بدم که سهم الارثم رو خانم نتونه توقیف کنه ؟

  1. سلام
   به محض رسیدن ارثیه به شما و اتقال دارایی ها به شما بابت مهریه قابل توقیف است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *