سهم ارث پدر از فرزند

سهم ارث پدر از فرزند

فوت فرزند آثاری هم‌چون تقسیم ترکه‌ای که از او به می‌ماند را به همراه خواهد داشت. وارثین متوفی در طبقه‌ بندی‌های مختلفی قرار خواهند گرفت که پدر وی نیز جزو آن‌ها است. در این حالت احتمالا سوالی که پیش خواهد آمد این است که تکلیف سهم ارث پدر از فرزند فوت شده در انحصار وراثت چه می شود؟

پدر یکی از وراث طبقه اول محسوب می شود و به وی ارث تعلق می گیرد. اما تحت شرایطی که پدر تنها وارث باشد یا وراث دیگر نیز باشند میزان سهم ارث پدر از فرزند متوفی متفاوت است که در ادامه توضیح می دهیم.

طبقات ارث

در زمان تقسیم ترکه باید به این نکته توجه داشت که وارثین در طبقاتی که طبق قانون تعیین شده است، قرار می‌گیرند و بر همین اساس ارثیه به آن‌ها تعلق خواهد گرفت. در واقع طبقات ارث از نزدیکترین تا دورترین درجات فامیلی تقسیم بندی شده‌اند که در ادامه با آن‌ها بیشتر آشنا خواهیم شد.

 • طبقه اول ارث: پدر، مادر، فرزندان و نوادگان
 • طبقه دوم ارث: اجداد، خواهر، برادر و فرزندان خواهر و برادر
 • طبقه سوم ارث: عموها، عمه‌ها، دایی‌ها، خاله‌ها و فرزندان آن‌ها

ارث پدر از فرزند فوت شده

همان‌طور که متوجه شدید، پدر متوفی جزو طبقه اول وارثین وی به شمار می‌آید و این امکان را خواهد داشت که تحت شرایطی میزانی از سهم الارثی را دریافت کند.

شرایط ارث از فرزند به پدر چگونه است؟

پدر متوفی از جمله وارثین طبقه اول تقسیم ارث است که می‌تواند تحت شرایطی سهم الارثی را از فرزند فوت شده‌اش داشته باشد. در ادامه به مواردی که پدر می‌تواند از فرزند فوت شده خود ارث ببرد اشاره کرده‌ایم.

سهم ارث پدر در صورتی که تنها وارث متوفی است

طبق ماده 906 قانون مدنی سهم ارث پدر در صورتی که تنها وراث متوفی است، به این صورت خواهد بود که تمامی ترکه به وی می‌رسد.

سهم ارث پدر در صورت وجود مادر و نبود فرزند

در خصوص سهم ارث پدر در صورت وجود مادر و نبود فرزند باید اشاره کنیم که وی دو سوم از کل ترکه متوفی را به ارث می‌برد و ما بقی آن نیز به مادرش می‌رسد.

سهم ارث پدر در صورت وجود فرزند و نبود مادر

برای مشخص شدن سهم ارث پدر در صورت وجود فرزند و نبود مادر چند حالت وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره شده است.

 • اگر متوفی دارای یک فرزند دختر باشد، در این حالت طبق ماده 908 قانون مدنی، نیمی از ارثیه به جا مانده از وی به دخترش خواهد رسید که در این حالت یک سوم از سهم الارث متوفی به پدرش می‌رسد. با توجه به این موضوع اگر یک سوم و یک دوم را با هم جمع کنیم حاصل چهار ششم می‌شود که با این اوصاف دو ششم باقی مانده نیز بین دختر و پدر متوفی تقسیم خواهد شد.
 • اگر متوفی دارای چند فرزند دختر باشد، مطابق ماده 909 قانون مدنی، میزان سهم الارثی که خواهند داشت، دو سوم از ترکه به جا مانده وی است که در این حالت میزان ارثی که به پدر می‌رسد یک ششم از ترکه باقی مانده خواهد بود. اگر سهم الارث دو سوم و یک ششم را با یکدیگر جمع کنیم، حاصل پنج ششم می‌شود و در نهایت یک ششم باقی می‌ماند که بین پدر و دختران متوفی تقسیم خواهد شد.
 • اگر متوفی دارای فرزند یا فرزندان پسر باشد، سهم الارث پدر وی، یک ششم از کل ترکه است و مابقی ارثیه به فرزند یا فرزندان پسر متوفی می‌رسد.

سهم ارث پدر در صورت وجود فرزند و مادر

در خصوص سهم ارث پدر در صورت وجود فرزند و مادر، شرایط به صورت زیر خواهد بود.

 • طبق ماده 908 قانون مدنی اگر متوفی دارای یک فرزند دختر باشد، سهم الارث وی نیمی از ترکه به جا مانده خواهد بود که در این حالت پدر و مادر متوفی هر کدام به میزان یک ششم ارث می‌برند. با جمع سهم‌الارث دختر، پدر و مادر متوفی متوجه خواهیم شد که حاصل آن پنج ششم می‌شود و یک ششم باقی می‌ماند. بنابراین، یک ششم باقی مانده نیز بین بین وارثان وی که دختر، پدر و مادر او هستند، تقسیم خواهد شد.
 • بر اساس ماده 908 قانون مدنی اگر متوفی دارای چند فرزند دختر باشد، سهم هر کدام از پدر و مادر متوفی یک ششم است و به دختران وی دو سوم از ترکه به جا مانده ارث خواهد رسید.
 • اگر متوفی دارای فرزند یا فرزندان پسر باشد، سهم الارث هر یک از پدر وم مادر وی، یک ششم از کل ترکه است و مابقی ارثیه بین فرزند یا فرزندان پسر متوفی تقسیم می‌شود.

سهم ارث پدر در فرض وجود زوج یا زوجه

در رابطه با این موضوع که سهم ارث پدر در فرض وجود زوج یا زوجه به چه صورت خواهد بود باید بگوییم که اگر زنی فوت کند و در عین حال پدر و شوهرش در قید حیات باشند یا این‌که اگر مردی فوت کند و در عین حال پدر و همسرش در قید حیات باشند، در این حالت در ابتدا سهم الارث زوج یا زوجه به آن‌ها پرداخته می‌شود و بعد از آن نوبت به پدر و سایر ورثه می‌رسد که ارثیه خود را دریافت کنند.

سهم الارث پدر و مادر از فرزند پسر متاهل چقدر است؟

یکی از سوالاتی که در زمان تحریر ترکه مطرح می‌شود این است که سهم‌ الارث پدر و مادر از فرزند پسر متاهل چگونه محاسبه می‌شود؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که اگر فرزندی فوت کند و در عین حال متاهل بوده باشد، ترکه‌ای به جا مانده از وی میان همسر، فرزندان، پدر و مادرش تقسیم می‌شود هر کدام از آن‌ها میزان سهم الارثی خواهند داشت که در ادامه به آن‌ها اشاره شده است.

 • اگر فرزند پسر متاهل خودش دارای فرزندی داشته باشد، یک هشتم از دارایی منقول (اموالی با قابلیت جابه‌جایی هم‌چون ماشین) و یک هشتم از دارایی غیر منقول (اموالی هم‌چون خانه و زمین که قابلیت جابه‌جایی ندارند) وی به همسرش می‌رسد. در این حالت سهم الارث پدر و مادر متوفی یک ششم از ترکه به جام مانده از وی است.
 • اگر فرزند پسر متاهل فرزندی نداشته نباشد، یک چهارم از دارایی منقول و یک هشتم از دارایی غیر منقولی وی به همسرش خواهد رسید. بنابراین، سهم الارث پدر و مادرش یک ششم از کل ترکه به جا مانده از وی می‌باشد.
 • اگر فرزند پسر متاهل چند همسر داشته باشد، به همسر وی که فرزندی ندارد یک چهارم و همسری که فرزندی از متوفی دارد؛ یک هشتم از ترکه به جا مانده خواهد رسید. با این وجود سهم الارث پدر مادر وی نیز یک ششم از کل ارثیه است.

از جمله آثار فوت یک زن یا مرد موضوع ارث و میراث است و ورثه وی در صدد رسیدگی به آن و دریافت سهم الارث خود خواهند بود. برای این‌که بتوانید در جریان تقسیم ارث از حق خود دفاع کنید باید دانش کافی را در این خصوص داشته  باشید که در این حالت یک وکیل تقسیم ارث می‌تواند یاری رسان شما باشد.

اگر فرزند پسر متاهل خودش دارای فرزندی داشته باشد، یک هشتم از دارایی منقول (اموالی با قابلیت جابه‌جایی هم‌چون ماشین) و یک هشتم از دارایی غیر منقول (اموالی هم‌چون خانه و زمین که قابلیت جابه‌جایی ندارند) وی به همسرش می‌رسد. در این حالت سهم الارث پدر و مادر متوفی یک ششم از ترکه به جام مانده از وی است.

سهم الارث پدر و مادر از فرزند پسر متاهل چقدر است

اگر فرزند پسر متاهل فرزندی نداشته نباشد، یک چهارم از دارایی منقول و یک هشتم از دارایی غیر منقولی وی به همسرش خواهد رسید. بنابراین، سهم الارث پدر و مادرش یک ششم از کل ترکه به جا مانده از وی می‌باشد.

اگر فرزند پسر متاهل چند همسر داشته باشد، به همسر وی که فرزندی ندارد یک چهارم و همسری که فرزندی از متوفی دارد؛ یک هشتم از ترکه به جا مانده خواهد رسید. با این وجود سهم الارث پدر مادر وی نیز یک ششم از کل ارثیه است.

وکیل انحصار وراثت

از جمله آثار فوت یک زن یا مرد موضوع ارث و میراث است و ورثه وی در صدد رسیدگی به آن و دریافت سهم الارث خود خواهند بود. برای این‌که بتوانید در جریان تقسیم ارث از حق خود دفاع کنید باید دانش کافی را در این خصوص داشته  باشید که در این حالت یک وکیل تقسیم ارث می‌تواند یاری رسان شما باشد. در واقع اگر از یک وکیل انحصار وراثت در این مسیر کمک بگیرید، وی می‌تواند در اسرع وقت نتیجه مد نظر شما را حاصل کند.

سخن پایانی

بعد از فوت هر فرد بحثی بر سر این‌که میراث وی به چه کسانی خواهد رسید و یا این‌که هر کدام از آن‌ها چه میزان ارث می‌برند، مطرح می‌شود. وارثان متوفی برای دریافت ارث در طبقات مختلفی دسته‌بندی می‌شوند که هر کدام از آن‌ها با توجه به نسبت فامیلی که با فرد فوت شده دارند، امکان دریافت ارثیه را خواهند داشت.

از جمله وارثان متوفی که در طبقه اول تقسیم ارث نیز قرار می‌گیرد، پدر وی می‌باشد و می‌تواند تحت شرایطی میزانی سهم الارث داشته باشد. از این رو ما در دادسو سعی بر این داشتیم که مطالبی را در خصوص سهم ارث پدر از فرزند فوت شده برای ما عزیزان بیان کنیم.

در عین حال شما مخاطبین عزیز می‌توانید برای دریافت مشاوره از طریق شماره تماس‌های موجود در سایت موسسه حقوقی دادسو با مشاورین و وکلای مجرب ما در در خصوص چنین مسائلی ارتباط باشید.

سؤالات متداول

آیا پدر پس از فوت فرزندش ارث خواهد برد؟

بله، پدر می‌تواند تحت شرایطی که بستگی به وجود مادر، همسر و فرزندان متوفی دارد؛ سهم الارثی را داشته باشد.

در صورتی که متوفی پسر و متاهل بوده باشد، سهم ارث پدر وی چقدر خواهد بود؟

در این حالت میزان سهم‌ الارثی که برای پدر متوفی در نظر گرفته می‌شود، یک ششم از ترکه به جا مانده وی است.

دادسو چیست؟

دادسو یک موسسه حقوقی است که تمامی مجوزهای لازم را از کانون وکلای دادگستری مرکز، قوه قضاییه و اداره ثبت اسناد اخذ کرده است. دادسو کلیه خدمات حقوقی، وکالتی و کنسولی را به ایرانیان داخل و خارج از کشور ارائه می‌کند.

چگونه می‌توانم با دادسو در ارتباط باشم؟

شما می‌توانید از طریق واتساپ، تلگرام و یا تماس با شماره ۰۲۱۹۱۰۷۹۱۰۳ با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید. همکاران ما با حوصله پاسخگوی شما هستند.

چگونه می توانم با وکلای دادسو جلسه داشته باشم؟

جلسات مشاوره وکلای دادسو به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود. برای برگزاری جلسه با وکلای دادسو با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا برای شما وقت ملاقات تنظیم کنند.

4.5/5 - (17 امتیاز)

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی
تحریریه دادسو
این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است. اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.
3 پاسخ
 1. سلام . پدر بزرگم بعد از پدرم فوت کرده ،آیا عموها و عمه هام از اموال پدرم ارث میبرند؟

 2. آیا اگر پدر با فاصله کمی از پسر مثلا چند روز بعد فوت کند به او از ارث پسرتعلق میگیرد

  1. سلام، وقت بخیر
   بله ارث پسر به ایشان تعلق میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *