نحوه اثبات جرم خیانت در امانت

نحوه اثبات خیانت در امانت
نحوه اثبات خیانت در امانت زمانی مطرح می‌شود که فردی مال یا سندی مانند چک سفید امضا را به عنوان امانت نزد فرد دیگری سپرده باشد، اما فردی که سند یا مال را دریافت کرده از آن سوء استفاده کرده باشد، یا با وجود درخواست مالک اصلی برای دریافت مال یا سند آن را استرداد نکند. در صورتی که استرداد مال یا سند به صورت توافقی ممکن نباشد، مالک اصلی مال یا سند باید از فردی که امین آن است و سند یا مال را استرداد نمی‌کند طرح شکایت کند. با وکلای دادسو جهت راهنمایی برای طرح شکایت خیانت در امانت و هزینه دادرسی خیانت در امانت از طریق واتساپ در ارتباط باشید.

انواع خیانت در امانت

خیانت در امانت فقط به یک شکل رخ نمی‌دهد و انواع مختلفی برای آن وجود دارد. به عنوان مثال اگر یک فرد سند تجاری را برای دریافت وام نزد موسسه‌ای امانت گذاشته باشد و آن موسسه از سند سوء استفاده کرده باشد، امکان طرح شکایت از خیانت در امانت برای مالک اصلی وجود خواهد داشت. در ادامه انواع خیانت در امانت معرفی شده است.

خیانت در امانت از طریق سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

در صورتی که فردی از ضعف نفس فرد دیگری یا هوا و هوس این فرد یا حوائج شخصی کسانی که غیر رشید و بالغ هستند به ضرر آن فرد به صورت سند یا نوشته تجاری یا غیرتجاری از جمله سفته، چک و… استفاده کند، خیانت در امانت رخ داده است. در این نوع از خیانت در امانت در صورتی که اثبات خیانت در امانت سفته، چک یا… ثابت شود، فرد سوء استفاده کنند به شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. در صورتی که خیانت در امانت به ضرر شخصی که غیر رشید است توسط وصی یا قیم وی صورت بگیرد، مجازات سنگین‌تری برای فردی که مرتکب این جرم شده در نظر گرفته می‌شود. قیم یا وصی که خیانت در امانت را مرتکب شده به سه تا هفت سال زندان و پرداخت خسارت مالی وارد شده به مال یا سند مالک اصلی محکوم می‌شود.

خیانت در امانت از طریق سوء استفاده از سفید مهر

سفید مهر می‌تواند چک سفید امضایی باشد که فردی آن را نزد دیگری به امانت گذاشته است، یا سندی باشد که به امضای طرفین رسیده و قرار بر این شده که موارد توافق شده در این سند سفید مهر یادداشت شود.
مطابق ماده 673 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که فردی از سند یا چک سفید مهر یا سفید امضایی که به عنوان امانت سپرده شده یا آن را پیدا کرده به ضرر مالک اصلی آن سوء استفاده کند، مجرم به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
شرایط شکایت از چک برگشتی را در بخش راهنمای شکایت برای چک برگشتی در دادسو می‌توانید به طور کامل مطالعه کنید.

خیانت در امانت کارمندان دولت در اموال و اسناد دولتی

نحوه اثبات خیانت در امانت صرفاً متوجه اشخاص نیست، بلکه ممکن است فردی از اسناد دولتی یا سازمانی که در اختیار او است سوء استفاده کرده باشد. طبق قانون 598 مجازات اسلامی، هر کدام از کارکنان دولت که از اسناد، وجوه نقدی، حواله‌جات، سهام، اوراق بهادار و… سوء استفاده کرده باشد، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است. مجازات تعیین شده برای خیانت در امانت اموال و اسناد دولتی با توجه به منفعت شخصی فرد سوء استفاده کننده از این اموال تعیین می‌شود. در صورتی که خیانت در امانت بدون منفعت شخصی صورت گرفته باشد، فردی که مرتکب این جرم شده به جبران خسارت، پرداخت اجرت‌المثل و 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. اما، در صورتی که فرد از خیانت در امانت منتفع شده باشد، علاوه بر مواد ذکر شده جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی و… هم برای جبران خسارت وارده در نظر گرفته خواهد شد.

خیانت در امانت در قانون تجارت

در صورتی که واسطه یک معامله برخلاف وظیفه خود نسبت به فردی که به او ماموریت داده به نفع طرف مقابل معامله کاری را انجام دهد و هدف از این کار دریافت وجهی یا وعده دریافت آن باشد، خیانت در امانت در قانون تجارت اتفاق افتاده است. نحوه اثبات خیانت در امانت برای این معاملات پیچیدگی بیشتری نسبت به موارد قبلی دارد و باید با کمک وکلای دادگستری برای اثبات خیانت در امانت و جبران اجرت‌المثل و ضرر و زیان وارد شده به طرف اول معامله یا تاجر اقدام شود.

خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت

مطابق ماده 6 قانون تصدیق انحصار وراثت در صورتی که هیچ وارثی به مدت 10 سال برای اموال منقول و به مدت 20 سال برای اموال غیرمنقول متوفی اعلام حضور نکند، تمام اموال ذکر شده متعلق به دولت خواهد بود و هیچ ادعایی پس از آن برای اثبات وراثت از فرد توسط هیچ‌کدام از طبقات انحصار وراثت قابل قبول نخواهد بود. در صورتی که فرد یا افرادی اموال منقول یا غیرمنقول فرد مجهول‌الوارث را تصرف کرده باشند و در مدت تعیین شده مال، دین یا منافع حاصل از این اموال را تسلیم دولت نکنند، به خیانت در امانت محکوم خواهند شد. مجازات این جرم با توجه به اموالی که تادیه یا تسلیم نشده‌اند توسط دادسرا مشخص می‌شود. اطلاعات کامل جرم خیانت در امانت و حکمی که برای این جرم صادر می‌شود را می‌توانید در دادسو مطالعه کنید.

خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک

طبق ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک اگر فردی در اثر تبانی نسبت به املاک وقف و حبس و ثلث باقی به عنوان مالکیت، تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظام‌نامه، مکلف به دادن‌ عرض حال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است به تکلیف خود عمل نکند، به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک
کارکنان دولتی که از اسناد، وجه نقد، حواله جات، سهام، اوراق بهادار و… سو استفاده کند مرتکب جرم خیانت در امانت شده است.

روش‌های اثبات جرم خیانت در امانت

برای اثبات خیانت در امانت سفته یا سفید مهر، اموال و اسناد باید روش‌های آن را بشناسید. روش‌های اثبات جرم خیانت در امانت شامل موارد زیر است.
 • مورد جرم خیانت در امانت سفته، سند یا اموال قابت اثبات باشد.
 • مال یا سند توسط مالک به امین برای امانت سپرده شده باشد.
 • اثبات سوء استفاده امین از سند یا اموال امانت داده شده ممکن باشد
 • حضور دو شاهد عاقل و بالغ برای اثبات خیانت در امانت

مجازات خیانت در امانت

مجازات خیانت در امانت با توجه به جرمی که اتفاق افتاده است تعیین می‌شود. مجازات قانونی که برای این جرم در نظر گرفته شده جبران خسارت و حبس از 6 ماه تا 3 سال است. البته برای سوء استفاده‌هایی که از سند سفید مهر یا سفید امضا صورت می‌گیرد میزان حبس بین 1 سال تا 3 سال تعین می‌شود.

عدم اثبات خیانت در امانت به چه معناست؟

نحوه اثبات خیانت در امانت به توانایی و تبحر وکیل پرونده و شناخت وکلای انتخابی فرد از این موضوع بستگی دارد. در صورتی که مدارک و شواهد ارائه شده برای اثبات خیانت در امانت کافی نباشد، فردی که مورد اتهام و دعاوی کیفری قرار گرفته می‌تواند نسبت به اتهام وارد شده اعاده حیثیت کند. در صورت اثبات عدم خیانت و افترا وارد شده به فرد امین اسناد یا اموال، مجازت طبق قانون برای فردی که اتهام را وارد کرده در نظر گرفته می‌شود.

 مجازات عدم اثبات خیانت در امانت

مجازات عدم اثبات خیانت در امانت طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جزای نقدی درجه شش تعیین شده است. جزای نقدی درجه شش به این معنا است که مجازات خیانت در امانت حبس و شلاق نخواهد بود. بلکه فردی که به دیگری اتهام خیانت در امانت را وارد کرده است به جزای نقدی درجه شش یا پرداخت 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال محکوم می‌شود.
خیانت در امانت از طریق مصرف کردن مال امانی، تصاحب مال، اتلاف مال یا مفقود کردن عمدی مال امانی رخ می‌دهد.

مدارک لازم جهت طرح شکایت خیانت در امانت

برای طرح شکایت سوء استفاده از اسناد یا اموالی به نزد دیگری به امانت گذاشته‌اید به مدارک لازم جهت شکایت خیانت در امانت نیاز دارید. این مدارک عبارتند از:
 • رسید مال سند یا مدرک سفید مهری که به فرد امین واگذار کرده‌اید.
 • تنظیم و طرح شکایت خیانت در امانت
 • تسلیم طرح شکایت و اظهارنامه تنظیم شده به دادگاه جهت اقامه دعوی
 • شهادت شهود عاقل و بالغ ناظر بر امانت دادن مال یا سند
 • مدارک جامع و کاملی که نشان می‌دهد سند، مال و… نزد امین امانت بوده است و حق واگذاری و سوء استفاده از آن را نداشته است.

نحوه تنظیم شکایت خیانت در امانت

پس از بررسی نحوه اثبات خیانت در امانت و مشخص شدن وضعیت سوء استفاده از مال یا سند توسط امین با سند و مدرک، باید شکوائیه‌ای برای طرح دعوی این موضوع در دادسرا تنظیم کنید. در متن شکوائیه خیانت در امانت باید اطلاعات هویتی مالک اصلی مال و امین مال که شاکی و متشکی عنه هستند را به همراه آدرس آن‌ها وارد کنید. سپس به طور دقیق در طرح شکایت خیانت در امانت و ادله‌ای که نشان دهنده این موضوع است را شرح دهید. در مرحله بعدی لازم است که به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید و ثبت و ارسال شکوائیه خیانت در امانت را برای دادسرا انجام دهید.
نحوه تنظیم شکایت خیانت در امانت
در متن شکایت خیانت در امانت باید اطلاعات هویتی مالک و شاکی، به همراه آدرس وارد شود.

نمونه شکوائیه خیانت در امانت

یک نمونه از شکوائیه خیانت در امانت در ادامه ارائه شده است تا راه و روش طرح دعوی و تنظیم شکوائیه برای شاکیان این پرونده واضح‌تر باشد. مشخصات شاکی: نام- نام خانوادگی- شماره ملی و آدرس مشخصات مشتکی‌عنه: نام- نام خانوادگی- شماره ملی و آدرس موضوع شکایت: تقاضای صدور حکم مجازات خیانت در امانت دلایل و منضمات دادخواست: شهادت شهود – سایر ادله موجود شرح شکایت: با سلام ریاست محترم دادسرای عمومی احتراماً به استحضار می‌رساند، اینجانب، شریک جناب آقای … فرزند… بوده و با یکدیگر یک مغازه لوازم بهداشتی را اداره می‌کنیم. جهت ضمانت پاس شدن چک اجناس خریداری شده برای مغازه، بنده یک فقره چک سفید امضای بدون تاریخ، به ایشان، تقدیم کردم که در صورتی حق وصول و مطالبه آن را داشتند که بنده در مورخ …/…/… چک مربوط به خرید اجناس، به شماره … مبلغ … عهده بانک … را پاس نکنم. متأسفانه، با وجود پاس شدن چک موصوف، در تاریخ مقرر و وجود مدارک مثبت این امر که به پیوست ضمیمه شده است و با وجود سند عادی تنظیمی فی‌مابین مبنی بر امانی بودن چک فوق‌الذکر با امضای خود ایشان ذیل سند، مشتکی‌عنه اقدام به پر کردن چک ضمانی بنده و مطالبه وجه آن کرده است و به ناحق بنده را مقروض و بدهکار خود کرده است. لذا با توجه به شرح آنچه ارائه شد، از این مرجع محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مجازات خیانت در امانت در خصوص مشتکی‌عنه مستدعی است.

 وکیل اثبات خیانت در امانت در تهران

پیگیری پرونده خیانت در امانت و اثبات جرمی که اتفاق افتاده با کمک اسناد و ادله موجود کار ساده‌ای نیست. برای اینکه در این پرونده نتیجه بگیرید نیاز به کمک وکیل اثبات خیانت در امانت در تهران دارید. وکلای دادسو پرونده‌های زیادی در زمینه نحوه اثبات خیانت در امانت و بازگرداندن مال و خسارت‌های ناشی از آن را انجام داده‌اند. با کمک وکلای حقوق دادسو می‌توانید در کمترین زمان و با مناسب‌ترین هزینه پرونده‌های خیانت در امانت یا عدم اثبات خیانت در امانت و اعاده حیثیت را به نتیجه برسانید.

سوالات متداول

 1. مجازات خیانت در امانت چقدر است؟
مجازات خیانت در امانت بین سه ماه تا سه سال حبس است.
 1. در صورت عدم اثبات خیانت در امانت چه حکمی صادر می‌شود؟
اگر نتوانید خیانت در امانت را ثابت کنید فردی که امین اموال یا اسناد بوده طرح اعاده حیثیت می‌کند.
4.6/5 - (7 امتیاز)

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی
تحریریه دادسو
این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است. اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *