خانه / ارث و انحصار وراثت / ارث خواهر و برادر ناتنی

ارث خواهر و برادر ناتنی

ارث خواهر و برادر ناتنی

طبق قوانینی که برای تقسیم ترکه یا تقسیم ارث در نظر گرفته شده، تنها کسانی از متوفی ارث می‌برند که با او رابطه سببی یا نسبی داشته باشند. رابطه نسبی به رابطه خونی مانند ارتباط بین فرد با پدر و مادر یا فرزندان و خویشاوندانش گفته می‌شود. در صورتی که فردی با دیگری ازدواج کرده باشد، رابطه بین آن‌ها از نوع نسبی است و تقسیم ترکه طبق این رابطه بین آن‌ها انجام می‌شود.

در این مطلب دادسو نکاتی که باید درباره تحریر ترکه و تقسیم ارث بین خواهر و برادر ناتنی بدانید را ارائه کرده‌ایم. در صورتی که نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر درباره مراحل انحصار وراثت دارید، با مشاورین موسسه حقوقی دادسو در ارتباط باشید.

آیا خواهر و برادر ناتنی ارث می‌برند؟

گاهی مواقع ممکن است پدر یا مادر متوفی از قبل ازدواج کرده باشند، یا اینکه ازدواج مجدد داشته باشند و از همسر دیگرشان صاحب فرزند شده باشند. در این شرایط باید وضعیت ارث خواهر و برادر ناتنی فرد نیز بر اساس انحصار وراثت مشخص شود.

منظور از خواهر و برادر ناتنی، افرادی است که از طریق پدر یا مادر با فرد رابطه نسبی خواهری و برادری دارند. در هیچ‌کدام از مواد قانون مدنی از لفظ خواهر و برادر ناتنی و تنی استفاده نشده است. بلکه نام خواهر و برادر ناتنی مادری به عنوان اخوه یا کلاله‌امی و خواهر و برادر ناتنی پدری به عنوان اخوه ابی شناخته می‌شود.

 طبق ماده 867 قانون مدنی، خواهران ابی (ناتنی پدری) و امی (ناتنی مادری) از متوفی ارث می‌برند و در صورت نبودن اخوه ابوینی، اخوه ابی، حصه ارث آن‌ها را خواهند داشت. در واقع قانون هیچ‌کدام از اخوه ابوینی و اخوه ابی، اخوه امی را از ارث محروم نمی‌کنند.

میزان سهم الارث خواهر و برادر ناتنی

در مواد 916 تا 927 قانون مدنی، به نحوه تقسیم ارث خواهر و برادر ناتنی و میزان سهم الارث آن‌ها بعد از تحریر ترکه اشاره شده است. بر اساس این قانون، خواهر و برادر ناتنی، در طبقه دوم از طبقات و درجات ارث قرار دارند و در صورتی این افراد می‌توانند از متوفی ارث ببرند که فرد دیگری در طبقه اول ارث وجود نداشته باشد؛ یعنی اگر متوفی پدر، مادر، فرزند یا نوه داشته باشد، ارث به خواهر و برادر ناتنی نمی‌رسد.

وکیل ارث با قوانین تقسیم ارث آشنا است و با مشورت او می‌توانید درباره شرایط تقسیم ارث خواهر و برادر ناتنی اطلاعات بیشتری به دست بیاورید. با این وجود در این بخش برخی از نکاتی درباره میزان سهم الارث خواهر و برادر ناتنی را ارائه کرده‌ایم.

تقسیم ارث در صورت وجود تنها یک خاطر یا برادر ناتنی

اگر متوفی تنها یک خواهر یا برادر ناتنی داشته باشد، تمام سهم الارث به جا مانده از او به فرد خواهد رسید. در صورتی که متوفی دارای خواهر و برادر تنی و خواهر و برادر ناتنی از پدر و مادر باشد، خواهر و برادر ناتنی از طرف پدر ارث نمی‌برند و ماترک متوفی بین خواهر وبرادر تنی و ناتنی مادری تقسیم خواهد شد.

تقسیم ارث در صورت وجود چند برادر و خواهر ناتنی پدری در طبقه ارث

در صورتی که در طبقه ارث چند برادر و خواهر ناتنی پدری وجود داشته باشد، سهم برادران دو برابر خواهر آن‌ها خواهد بود؛ اما در شرایطی که برادر و خواهر ناتنی مادری در طبقات ارث باشند، ارث به صورت مساوی بین آن‌ها تقسیم خواهد شد.

تقسیم ارث در صورت وجود خواهر و برادر ناتنی پدری و مادری

در شرایطی که خواهر و برادر ناتنی پدری و هم خواهر و برادر ناتنی مادری در طبقه ارث حضور داشته باشند، اگر خواهر و برادر ناتنی مادری، یک نفر باشد، یک ششم ترکه به او ارث خواهد رسید. بقیه دارایی‌ها برای خواهر و برادر ناتنی پدری متوفی خواهد بود.

در صورتی که خویشاوندان مادری بیش از یک نفر باشند، یک سوم ترکه به او ارث خواهد رسید. اگر در طبقه دوم ارث، اجداد فرد (پدربزرگ و مادربزرگ) و خواهر و برادر متوفی حضور داشته باشند، در صورت وجود یک خواهر و برادر ناتنی مادری در این طبقه تنها یک ششم ترکه به فرد خواهد رسید. در شرایطی که خویشاوند مادری، یک جد یا جده مادری حضور داشته باشد، یک سوم ترکه به وی رسیده و بقیه ترکه از آن سایر وراث خواهد بود.

اگر خویشاوند مادری بیش از یک نفر باشند، یک سوم ترکه به آن‌ها رسیده و بقیه ترکه به سایر خویشاوندان پدری متوفی خواهد رسید. خواهر و برادر ناتنی متوفی که از مادر یا پدر با او مشترک نیستند نیز از فرد ارث می‌برند و جزء وراث باید در انحصار وراثت حساب شوند.

نحوه تقسیم ارث خواهر و برادر ناتنی

اگر خواهر و برادر ناتنی پدر و مادر یا فرزند داشته باشد، در صورت زنده بودن پدر و مادر سهم ارث مادر از فرزند یک سوم بوده و پدر دو سوم ترکه را می‌برد. در شرایطی که فقط فرزندان زنده باشند، میزان ارث فرزند پسر دو برابر میزان ارث فرزند دختر هستند.

اگر وراث شامل پدر و مادر و فرزند دختر باشد یک دختر باشد، یک دوم ارث به او خواهد رسید. در صورتی که تعداد دخترها بیشتر باشد، یک سوم ترکه به دختران و یک ششم ترکه به پدر و مادر ارث خواهد رسید. در صورتی که پدر و مادر و فرزندان پسر و دختر در قید حیات باشند، سهم ارث پدر از فرزند و سهم مادر یک ششم ماترک بوده و بقیه ترکه سهم فرزندان خواهد بود. میزان ارث پسر دو برابر دختر است.

در صورتی که فقط برادر و خواهر وی در قید حیات بوده و اجدادی نداشته باشد، خواهر و برادر ناتنی مادری که یک نفر است مالک یک ششم ترکه شده و اگر بیش از یک نفر باشد، یک سوم ترکه را می‌برد. مابقی ماترک برای خواهر و برادر ناتنی پدری خواهد بود.

تقسیم ارث در صورت وجود چند برادر و خواهر ناتنی پدری در طبقه ارث

اگر خواهر و برادر ناتنی فرد فوت شده و اجداد وی زنده باشند، در صورت وجود صرفاً یک خواهر و برادر ناتنی، یک ششم ماترک به فرد ارث رسیده و بقیه ترکه سهم خویشاوندان پدری خواهد شد؛ اما در صورتی که خویشاوند مادری شامل یک جد یا جده مادری باشد، میزان ارث او برابر یک سوم ترکه بوده و بقیه ماترک حق خویشاوندان پدری خواهد شد.

در شرایطی که خواهر و برادر ناتنی دارای خواهر یا برادر تنی باشند، خواهر و برادر ناتنی پدری ارث نبرده و ترکه صرفاً میان خواهر و برادر تنی و خواهر و برادر ناتنی مادری تقسیم خواهد شد. جهت شناخت بهتر نحوه تقسیم ارث با وکیل انحصار وراثت در ارتباط باشید.

سخن پایانی

در این مطلب شرایط اینکه خواهر برادر ناتنی فرد از او ارث خواهند برد یا خیر را بررسی کرده‌ایم. با توجه به اینکه خواهر و برادر از سمت مادر یا پدر با فرد رابطه دارند یا خیر و حضور سایر وراث در طبقات ارث، میزان ارثی که به خواهر و برادر ناتنی ارث خواهند رسید مشخص خواهد شد. وکیل پایه یک دادگستری با نحوه تحریر ترکه و تقسیم ترکه آشنا است و می‌تواند به کسانی که نیاز به انحصار وراثت دارند کمک کند.

سؤالات متداول

نحوه تقسیم ارث بین خواهر و برادر چگونه است؟

با توجه به اینکه خواهر و برادر تنی هستند یا خیر، میزان سهم الارث آن‌ها مشخص خواهد شد.

شرایط ارث بردن برادر ناتنی از متوفی چیست؟

طبق قانون مدنی، اگر خواهر و برادر ناتنی مادری یک نفر باشد، یک ششم ترکه و اگر بیش از یک نفر باشد یک سوم ترکه را می‌برد. بقیه ماترک متوفی برای خواهر و برادر ناتنی پدری خواهد بود.

دادسو چیست؟

دادسو یک موسسه حقوقی است که تمامی مجوزهای لازم را از کانون وکلای دادگستری مرکز، قوه قضاییه و اداره ثبت اسناد اخذ کرده است. دادسو کلیه خدمات حقوقی، وکالتی و کنسولی را به ایرانیان داخل و خارج از کشور ارائه می‌کند.

چگونه می‌توانم با دادسو در ارتباط باشم؟

شما می‌توانید از طریق واتساپ، تلگرام و یا تماس با شماره ۰۲۱۹۱۰۷۹۱۰۳ با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید. همکاران ما با حوصله پاسخگوی شما هستند.

چگونه می توانم با وکلای دادسو جلسه داشته باشم؟

جلسات مشاوره وکلای دادسو به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود. برای برگزاری جلسه با وکلای دادسو با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا برای شما وقت ملاقات تنظیم کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی

تحریریه دادسو

این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است.
اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *