خانه / ارث و انحصار وراثت / سهم الارث ورثه طبقه اول

سهم الارث ورثه طبقه اول

سهم الارث ورثه طبقه اول

 در این مقاله قرار است درباره سهم الارث ورثه طبقه اول توضیح دهیم. همان طوری که می‌دانید در صورتی که فردی فوت کند و اموالی از ایشان به جا مانده باشد باید تکلیف آن اموال مشخص شود و انحصار وراثت انجام شود.

وراث بر اساس قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند. که هر طبقه در صورت نبودن ورثه‌ای در طبقه قبل ارث می‌برد. در این مقاله قرار است میزان سهم الارث ورثه در حالت‌های مختلف را بررسی کنیم.

طبقات وراث

طبقه وراث بر اساس قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند.

 • وراث طبقه اول را پدر، مادر، فرزند و نوه تشکیل می‌دهند.
 • وراث طبقه دوم شامل پدربزرگ، مادر بزرگ، خواهر، برادر و فرزندان آنها می‌شود.
 • در طبقه سوم خاله، عمه، عمو، دایی و فرزندان آنها قرار دارند.

اگر حتی یک فرد از طبقه اول حضور داشته باشد طبقه دوم و سوم ارث نمی‌برند.

سهم الارث ورثه طبقه اول

حتما شما هم می‌دانید که سهم الارث هر یک از وراث با هم دیگر برابر نیست. برای مثال فرض کنید در طبقه اول هیچ ورثه‌ای حضور ندارد. در طبقه دوم هم پدر بزرگ هم مادر بزرگ و هم خواهر و برادر حضور دارند. سهم الارث این افراد با یک دیگر متفاوت است. چنانچه وراث در مورد میزان سهم الارث خود به مشکل بر بخورند، پلمپ ملک ورثه‌ای انجام خواهد شد تا دادگاه به موضوع رسیدگی کند.

وراثی که در طبقه اول حضور دارند را در عنوان‌های قبلی نام بردیم. اگر متوفی دارای همسر باشد، ایشان هم از نظر اولویت در طبقه اول قرار دارد.  می‌توانیم با یک مثال سهم الارث همه وراث را برای شما توضیح دهیم. فرض کنید میزان اموال به جا مانده از متوفی به ارزش دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان باشد. (2,400,000,000 تومان)

شوهر تنها وارث باشد

زمانی که شوهر تنها وارث متوفی باشد. در این صورت تمام اموال متوفی در یک دوم ضرب می‌شود. مانده ماترک متوفی مجددا به زوج رد می‌شود. یعنی چون شوهر تنها وارث متوفی هست بقیه اموال هم به ایشان می‌رسد.

خانم تنها وارث باشد

شرایطی که وارث فقط زوجه باشد. ماترک متوفی در عدد یک چهارم ضرب می‌شود. از عدد گفته شده دو میلیارد و چهارصد مبلغ 600 میلیون به زوجه می‌رسد. بقیه ماترک تحت هیچ شرایطی به خانم نمی‌رسد حتی زمانی که تنها وارث باشد.

پدر تنها وارث باشد

زمانی که وارث فقط پدر متوفی باشد. در این حالت تمام ارث متوفی به پدر ایشان می‌رسد.

مادر تنها وارث باشد

سهم الارث ورثه طبقه اول زمانی که مادر تنها ورثه باشد، به این صورت است که مبلغ ماترک متوفی در عدد یک سوم ضرب می‌شود. با مثال بالا مبلغ 800 میلیون تومان به مادر می‌رسد و بقیه اموال هم با فرض اینکه مادر تنها وارث باشد به ایشان می‌رسد.

پدر و مادر تنها وارث باشند

میزان سهم الارث پدر و مادر زمانی که تنها وراث باشند. در این حالت مبلغ کل ارث متوفی در یک سوم ضرب و سهم مادر مشخص می‌شود. سپس سهم الارث مادر از کل مبلغ ارث کسر می‌شود و مبلغ به جا مانده به پدر می‌رسد.

دختر تنها وارث متوفی باشد

شرایطی که متوفی فقط یک دختر داشته باشد، مبلغ کل ماترک در یک دوم ضرب و سهم دختر مشخص می‌شود و ماترک به جا مانده نیز مجدد به دختر می‌رسد. حتی زمانی که متوفی چند دختر داشته باشد هم با همین فرمول محاسبه می‌شود و ماترک به تساوی بین دختران تقسیم می‌شود.

پسر تنها وارث متوفی باشد

وقتی متوفی یک یا چند پسر دارد در این صورت تمام ماترک بین فرزندان پسر به تساوی تقسیم می‌شود.

پسر و دختر جز وراث باشند

زمانی که وارث یک دختر و یک پسر باشد پس پسر به میزان دو برابر دختر ارث می‌برد. با مثال بالا مبلغ 800 میلیون تومان به دختر و یک میلیارد و 600 میلیون تومان به فرزند پسر می‌رسد.

پدر و دختر وراث باشند

شرایطی که متوفی یک پدر و یک دختر داشته باشد، مبلغ کل ماترک در یک ششم ضرب می‌شود و سهم‌الارث پدر مشخص می‌شود. همچنین عدد کل ماترک در یک دوم ضرب و سهم الارث دختر مشخص می‌شود. بقیه اموال مانده به نسبت سه به یک بین پدر و دختر تقسیم می‌شود.

با توجه به مثال بالا سهم پدر 600 میلیون تومان و سهم دختر یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان است. وقتی وراث متوفی فقط مادر و دختر باشد در این صورت مانند فرمول بالا محاسبه می‌شود.

پدر، مادر و دختر وارث باشند

وقتی وراث پدر، مادر و یک دختر باشند به میزان یک ششم به پدر، یک ششم به مادر و یک دوم به دختر می‌رسد. بقیه ماترک هم بین این سه نفر تقسیم می‌شود. سه سهم برای دختر و پدر و مادر هر کدام یک سهم. با مثال بالا مبلغ 480 میلیون به پدر، 480 میلیون به مادر و یک میلیارد و 440 میلیون به دختر می‌رسد. سهم الارث ورثه طبقه اول

پدر، مادر و شوهر وارث باشند

زمانی که وراث متوفی پدر، مادر و شوهر باشند، در این صورت ماترک متوفی در یک دوم ضرب و سهم شوهر مشخص می‌شود. ماترک در یک سوم ضرب و سهم مادر مشخص می‌شود. اموال باقی مانده به پدر می‌رسد. با مثال بالا یک میلیارد و دویست میلیون به شوهر، 800 میلیون به مادر و 400 میلیون به پدر می‌رسد.

شوهر و دختر وارث باشند

وراث شوهر و یک دختر باشند، ماترک متوفی در یک چهارم ضرب و سهم شوهر حساب می‌شود. در یک دوم ضرب و سهم دختر محاسبه می‌شود. ماترک باقی مانده به دختر تعلق می‌گیرد. (زمانی که چند دختر و شوهر جز وراث باشند هم مانند این فرمول محاسبه می‌شود)

خانم (همسر) و دختر وارث باشند

سهم الارث ورثه طبقه اول در حالتی که همسر (خانم) و دختر جز تنها وراث متوفی باشند، ماترک متوفی در یک هشتم ضرب و سهم خانم حساب می‌شود. بقیه اموال به جا مانده به دختر (یا دختران) تعلق می‌گیرد. با مثال بالا سهم خانم 300 میلیون تومان می‌شود.

شوهر، دختر و پدر وراث باشند

وقتی که شوهر، دختر و پدر متوفی جز وراث ایشان باشند، ماترک در یک ششم ضرب و سهم پدر مشخص می‌شود. ماترک در یک چهارم ضرب و سهم شوهر محاسبه می‌شود.

سپس در یک دوم ضرب و سهم دختر حساب می‌شود. بقیه اموال به جا مانده بین پدر و دختر متوفی تقسیم می‌شود. با مثال بالا مبلغ 450 میلیون به پدر، یک میلیارد و 350 میلیون به دختر و 600 میلیون به شوهر تعلق می‌گیرد.

خانم، پدر و دختر وارث باشند

اگر وراث متوفی شامل همسر (خانم)، پدر و یک دختر باشد، ماترک در یک هشتم ضرب و ارث خانم مشخص می‌شود، سهم پدر در یک ششم ضرب می‌شود. و سهم دختر در یک دوم ضرب می‌شود. مابقی ماترک بین پدر و دختر تقسیم می‌شود. سهم خانم 300 میلیون تومان، سهم دختر یک میلیارد و 575 میلیون تومان و سهم پدر 525 میلیون تومان می‌شود.

وراث شوهر، پدر، مادر و پسر باشند

سهم الارث ورثه طبقه اول زمانی که شوهر، پدر، مادر و پسر تنها وراث متوفی باشند، ماترک در یک چهارم ضرب و سهم شوهر مشخص می‌شود. سهم پدر و مادر هر کدام یک ششم از کل ماترک هست.

ما بقی ماترک سهم پسر متوفی است. بر اساس مثال بالا مبلغ 600 میلیون تومان به شوهر، پدر و مادر هر کدام 400 میلیون تومان و سهم پسر یک میلیارد تومان می‌شود.

وراث خانم، پدر، مادر و همسر باشند

اگر همان وراث بالا باشند و فقط به جای آقا، خانم جز وراث باشد، سهم خانم یک هشتم از کل ماترک هست. پس با مثال بالا سهم خانم 300 میلیون تومان، سهم پدر و مادر هر کدام 400 میلیون تومان و سهم پسر (یا پسران) یک میلیارد و سیصد میلیون تومان است.

وراث شامل خانم، پدر، مادر باشند

وراث متوفی شامل خانم، پدر و مادر باشند، سهم زوجه در یک چهارم ضرب می‌شود، سهم مادر در یک سوم ضرب می‌شود و بقیه اموال به پدر متوفی می‌رسد. با مثال بالا مبلغ 600 میلیون تومان به خانم، 800 میلیون به مادر و یک میلیارد به پدر تعلق می‌گیرد.

سوالات متداول

طبقات ارث به چه معناست؟

بر اساس قانون انحصار وراثت در ایران، ارث باقی مانده از متوفی براساس طبقات ارث تقسیم می‌شود که در این مطلب هرکدام را معرفی کردیم.

آیا کسی می تواند یکی از وراث را از ارث محروم کند؟

خیر؛ در قانون ایران امکان محروم کردن وراث از ارث وجود ندارد.

دادسو چیست؟

دادسو یک موسسه حقوقی است که تمامی مجوزهای لازم را از کانون وکلای دادگستری مرکز، قوه قضاییه و اداره ثبت اسناد اخذ کرده است. دادسو کلیه خدمات حقوقی، وکالتی و کنسولی را به ایرانیان داخل و خارج از کشور ارائه می‌کند.

چگونه می‌توانم با دادسو در ارتباط باشم؟

شما می‌توانید از طریق واتساپ، تلگرام و یا تماس با شماره ۰۲۱۹۱۰۷۹۱۰۳ با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید. همکاران ما با حوصله پاسخگوی شما هستند.

چگونه می توانم با وکلای دادسو جلسه داشته باشم؟

جلسات مشاوره وکلای دادسو به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود. برای برگزاری جلسه با وکلای دادسو با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا برای شما وقت ملاقات تنظیم کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی

تحریریه دادسو

این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است.
اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.

11 پاسخ
 1. سلام خسته نباشید عذر خواهی میکنم یک سوالی داشتم من پدرم هم خونه دوطبقه داره به ارزش۳ الی۴ میلیارد و یک کامیون داره به ارزش۲/۵میلیارد بعد هر دو اینهارو زده به نام مادرم اما پولی این وسط رد و بدل نشده اگه خدایی نکرده مادریا پدرم فوت کنن(مایک دخترویک پسرهستیم) به جزما به کس دیگه‌ای هم ارث میرسه یانه مادرم پدرومادرش فوت کردن اما پدرم، مادرش زنده هست آیا به جز فرزندان این متوفی(چه پدرباشد وچه مادر) به کسای دیگه هم ارثی میرسد یانه(مثلا به خواهر برادرای مادرم یا خواهر بردارای پدرم اونها هم سهمی دارن یانه ممنون میشم راهنماییم کنید🙏🙏

 2. سلام پدرم قبل از اینکه فوت کنه وسیعت که یک قسمتی از اموالش به نیازمندان داده شود الان میتونم
  کاری کنم که به نیازمند داده نشه

  1. سلام، وقت بخیر
   متوفی در خصوص یک سوم اموال خود می تواند وصیت کند.

 3. سلام . مبلغ ۲ میلیارد بین یک پسر و سه دختر . از یک ملک . چقدر سهم پسر میشود . باتشکر

 4. باسلام. پدرمان سال۱۳۷۷ ومادرمان سال۱۳۹۶ فوت نمودند ومادرمان در سال ۱۳۸۲ سهم الارث یک هشتم خود را از خانه ویلایی مرحوم پدرمان (که درگواهی انحصار وراثت سال۷۷ آمده سهم همسر یک هشتم از اموال منقول و قیمت ابنیه واشجار ) را به برادرمان فروخته است با توجه به اینکه تا کنون ارثیه را تقسیم نکرده ایم وبا توجه به قانون جدید ۱/۸ سهم مادر از کل ارثیه آیا به برادرمان از قیمت فروش عرصه یا زمین خانه ویلایی می رسد یا خیر . با تشکر

  1. با سلام
   با توجه به اینکه سهم الارث مادر مرحوم در سال ۱۳۸۲ مشخص و بر روی آن بیع انجام شده است و قواعد حاکم بر بیع و ارث تابع زمان وقوع آن می باشد برادرتان چیزی از بابت سهم الارث مادری نمی برد مگر وجود مازادی از سهم مادرتان در ماترک تقسیم نشده.

   1. سلام، وقت بخیر
    لطفا با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.

 5. اکر ورثه طبقه اول باشن و سهم الارث ورصه طبقه اول بهشون تعلق بکیره دیکه به طبفه دوم نمی رسه؟

  1. سلام وقت بخیر
   بله درسته ،اگر در طبقه اول وراثی وجود داشته باشند، به وراث طبقه دوم ارث نمی رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *