تقسیم ارث زن بدون فرزند

تقسیم ارث زن بدون فرزند

در این مقاله قرار است درباره تقسیم ارث زن بدون فرزند توضیح دهیم. همان طوری که می‌دانید در صورت فوت هر فردی که اموالی از خود به جا گذاشته باید انحصار وراثت انجام شود. برای انجام انحصار وراثت باید تکلیف اموال و وراث متوفی مشخص شود. درصورتی که اموال به جا مانده از متوفی کمتر از 50 میلیون تومان باشد، انحصار وراثت محدود انجام می‌شود. اگر اموالی که از متوفی به جا مانده بیشتر از 50 میلیون تومان باشد، انحصار وراثت نامحدود انجام می‌شود.

در صورتی هم که برای اخذ گواهی انحصار وراثت نیاز به وکیل انحصار وراثت دارید، می توانید با کارشناسان حقوقی دادسو ارتباط برقرار کنید، تا همکارنمان راهنماییتان کنند.

طبقات وراث

برای اینکه درباره تقسیم ارث زن بدون فرزند بدانیم باید ابتدا طبقات وراث را با یک دیگر بررسی کنیم. قانون سه طبقه مختلف برای وراث در نظر گرفته است که قوانینی برای این طبقات وراث وجود دارد. برای مثال اگر وارثی از طبقه اول وجود داشته باشد، وراث در طبقه‌های دیگر ارث نمی‌برند. یا فرضا میزان مالیات بر ارث طبقه اول از طبقه دوم و طبقه دوم از طبقه سوم بیشتر است.

 • طبقه اول وراث شامل پدر، مادر، فرزند و نوه می‌شود.
 • در طبقه دوم پدربزرگ، مادر بزرگ، خواهر،برادر و فرزندان خواهر و برادر قرار دارد.
 • طبقه سوم را خاله، عمه، عمو، دایی و فرزندان آن‌ها تشکیل می‌دهد.

در صورتی که متوفی همسر داشته باشد که عقد بین این دو نفر از نوع دائم باشد، همسر ایشان از نظر اولویت در سطح طبقه اول وراث هست.

تقسیم ارث زن بدون فرزند و شوهر
تقسیم ارث زن بدون فرزند و شوهر

زن و شوهر در چه صورت از هم ارث می‌برند؟

برای این که بدانیم تقسیم ارث مادر که فرزندی از او به جا نمانده، باید بررسی کنیم که همسر ایشان در چه صورت از ایشان ارث می‌برد. در صورتی که نکاح بین خانم و آقا از نوع دائم باشد از یک دیگر ارث می‌برند. در بعضی موارد ممکن است که خانم و آقا به طلاق رجعی از یک دیگر جدا شده باشند. که در این صورت در مدت عده هر کدام فوت کنند دیگری جز وراث محسوب می‌شود.

سهم الارث ورثه طبقه اول بیشتر بخوانید: سهم الارث ورثه طبقه اول

ماده 943 قانون مدنی

اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آن‌ها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث میبرد لیکن اگر فوت یکی ‌از آن‌ها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمیبرند.

براساس این ماده زوجیت باید نکاح دائم باشد.

طلاق رجعی باشد (در مدت عده شوهر بتواند به زندگی برگردد)

فوت در ایام عده وقوع پیدا کند.

ماده 944 قانون مدنی

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه او ارث میبرد اگرچه ‌طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.

تقسیم ارث زن بدون فرزند

در صورتی که خانمی فوت کند و متاهل باشد و فرزند نداشته باشد به میزان نصف اموال ایشان به همسرش می‌رسد و بقیه اموال بین وراث دیگر تقسیم می‌شود. اگر خانم ورثه‌ دیگری غیر از آقا نداشته باشد همه اموال ایشان به خانم می‌رسد.

در صورتی که خانم فرزند داشته باید یک چهارم اموال به همسر و بقیه بین فرزند یا فرزندان تقسیم می‌شود.

ماده ۹۴۶ قانون مدنی

زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۹/۵/۲۶) – مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده ‌است نیز لازم‌الاجرا است.

برای اطلاع از شرایط تقسیم ترکه و قانون جدید تقسیم ترکه می‌توانید با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید.

ورثه زن چه کسانی هستند
ورثه زن چه کسانی هستند

طبقه اول ارث

اگر زنی بمیرد و فرزند نداشته باشد وراث طبقه اول ایشان به صورت زیر سهم می‌برند:

 • سهم الارث شوهر از زن بدون فرزند اگر تنها وارث باشد، همه اموال متوفی است.
 • وارث فقط پدر و یا فقط مادر باشد، همه اموال را به ارث می‌برد.
 • پدر یا مادر از وراث باشند سهم مادر یک سوم اموال و سهم پدر دو سوم اموال است.
 • وراث همسر، پدر و مادر باشند سهم شوهر یک دوم اموال، سهم مادر یک سوم و بقیه اموال به پدر می‌رسد.
نحوه تقسیم ارث مادر و ارث مادر به فرزندان بیشتر بخوانید: نحوه تقسیم ارث مادر و ارث مادر به فرزندان

ارثیه زن بدون فرزند در وراث طبقه دوم

تقسیم ارث زنی که فرزند ندارد و ورثه‌ای از طبقه اول ندارد بین وراث طبقه دوم صورت می‌گیرد.

 • اگر متوفی یک برادر ابی یا ابوینی داشته باشد همه اموال به ایشان می‌رسد.
 • نحوه تقسیم ارث خواهر بدون فرزند به این صورت است که اگر فقط یک خواهر ابی یا ابوینی داشته باشد، همه اموال را به ارث می‌برد.
 • اگر وارث فقط یک خواهر امی یا یک برادر امی باشد یک ششم ماترک را به فرض و باقیمانده را به قرابت به ارث می‌برند.
 • اگر وراث چند برادر ابی یا ابوینی باشند همه اموال به تساوی میان آن‌ها تقسیم می‌شود.
 • در صورتی که وراث چند خواهر ابوینی یا ابی باشند دوسوم ماترک را به فرض و مابقی را به رد می‌برند و آن را به تساوی میان خود تقسیم می‌کنند.
 • در شرایطی که وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی باشند یک سوم ماترک را به فرض و باقیمانده را به قرابت می‌برند.
 • اگر ورثه جد یا جده ابی یا امی باشند همه ماترک را به ارث می‌برند.
 • اگر وراث جد و جده ابی باشند به نسبت دو به یک میان آن‌ها تقسیم می‌شود و اگر جد و جده امی باشند ماترک متوفی به تساوی میان آن‌ها تقسیم می‌شود.
 • اگر زنی فوت کند و بچه نداشته باشد و همسر و برادر امی و خواهر ابی داشته باشد، یک دوم اموال به همسر می‌رسد و از یک دوم مانده، یک ششم به برادر و دو سوم به خواهر ارث می‌رسد.

تقسیم ارث زن بدون فرزند و شوهر در وراث طبقه سوم

 • اگر وراث یک عمو یا یک عمه یا یک دایی یا یک خاله یا هر یک از فرزندان آن‌ها به تنهایی باشد همه اموال را به ارث می‌برد.
 • در شرایطی که وراث چند عمو یا چند عمه یا چند دایی و یا خاله باشند، تمام ماترک به تساوی میان آن‌ها تقسیم می‌شود.
 • اگر وراث زن بدون فرزند چند عمو و عمه امی یا خاله و دایی باشند تمام اموال را به ارث می‌برند.
 • وراث دایی و خاله ابی یا ابوینی و خاله امی باشد خاله امی یک سوم و بقیه اموال به دایی ابوینی و خاله ابی به ارث می‌رسد.

مهریه زن فوت شده بدون فرزند

مهریه حق خانم است که حتی بعد از فوت ایشان وراث می‌توانند مهریه را دریافت کنند. مهریه زن بدون بچه به وراث ایشان براساس طبقات ارث می‌رسد که می‌توانند از همسرش مطالبه کنند.

سهم الارث زن بدون فرزند از شوهر

ارث زن از شوهر بدون فرزند یه میزان یک چهارم کل اموال ایشان است و بر خلاف آقا که از زن فوت شده بدون فرزندش تمام اموال را به ارث می‌برد، خانم فقط یک چهارم اموال همسرش را ارث می‌برد.

سوالات متداول

 • در صورت فوت زن چه کسانی ارث میبرند؟

در صورت فوت زن بسته به این‌که چه کسانی از اعضای خانواده ایشان در قید حیات باشند، براساس طبقات وراث ارث می‌برند. در ادامه به وراث زن بدون فرزند، ارث خواهری که فرزند ندارد، ارث زن بدون همسر و فرزند، ارث شوهر از زن بدون فرزند، ارثیه زن بدون فرزند و در کل ارث زنی که بچه ندارد را در طبقات مختلف توضیح می‌دهیم.

 • ارث زن بدون فرزند به کی می‌رسد؟

در پاسخ به این سوال که ورثه زن چه کسانی هستند، باید بگوییم که هر یک از افراد سه طبقه وراث می‌توانند از اموال زن بدون فرزند را به ارث ببرند.

3.9/5 - (97 امتیاز)

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در تلگرام دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار دادسو را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالب پیشنهادی

تحریریه دادسو

این مقاله توسط تیم تحریریه دادسو گردآوری، تنظیم و تحریر شده است.
اعضای تحریریه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران سایت، همه روزه مقالات کاربردی در حوزه فعالیت‌های دادسو منتشر و بروز رسانی می نمایند. لازم به ذکر است که این مقالات هیچ وقت جای مشاوره با وکیل متخصص را نخواهد گرفت. در صورت تمایل برای مشاوره با وکیل با دادسو در ارتباط باشید.

143 پاسخ

 1. سلام خسته نباشید.
  خاله ام فوت شده شوهروبچه نداره ووراث طبقه دوم ۲برادرویک خواهرکه مادرمن هست که فوت شدن .تقسیم اموال به چه صورت انجام میشود.

 2. خواهرم فوت کرده. شوهر، یک برادر و دو خواهر زنده دارد. اموالش چه گونه تکسیم میشود؟

 3. سلام
  خسته نباشید
  من خانمی هستم ۴۲ساله هشت ساله ازدواج کرد طبق توافق با همسرم بچه نداریم
  سوال پدر و مادر هر دو نفرمون فوت شدند در صورت فوت هر کدام از ما ارث چگونه تقسیم میشود ملک و ماشین به نام همسرم می‌باشد ممنون و سپاس از لطف فراوان شما

  1. درود با فوت شوهر،زن ۱/۴ارث میبرد
   با فوت زن ،شوهر کل اموال را به ارث می برد

 4. سلام خسته نباشید من مادرم فوت شده پدرم زنده هست زن دوم اختیار کرده آیاالان من میتونم یک هشتم مادرم رو طلب کنم ممنون میشم جواب بدین

  1. سلام، وقت بخیر
   شما ارث خود را می برید و پدر ارث خود را!

 5. سلام ممنون از سایت خوبتون
  لطفا جوابم رو بدین
  درصورتی که زن دوم پدرم در وصیتنامه قید کنند که اموال و مهریه شون به فرزندان همسر برسه بازم ارث به برادر و خواهر ایشون میرسه؟(پدر و مادر زوجه فوت کردند)

  1. سلام، وقت بخیر
   فقط در خصوص یک سوم اموال می توانند وصیت کنند.

 6. اگر مردی دو همسر دائم داشته و فوت کند ، یک زن از شوهر فرزند داشته باشد و
  زن دیگر از شوهر فرزندی نداشته باشد ، این دو زن از
  ش هر متوفی ارث یکسان می‌برند؟

  1. سلام، وقت بخیر
   میزان سهم الارث همسر با فرزند جدا هست. هرکس ارث خودش را میگیرد.

 7. سلام.عمه من فوت کرده و فرزندی ندارد.شوهرش زنده است و پدر و مادرش هم فوت کرده اندالبته
  شوهرش زن دیگری دارد لطفا راهنمایی فرمائید.ممنون

  1. سلام، وقت بخیر
   لطفا سوال خود را گویا و واضح بپرسید.

 8. خاله من چندساله که فوت شده وفرزندی نداشته شوهرش قبل از خودش فوت شده .شوهرش اززن اولش چند تافرزند داره .بنده خواهرزاده هستم ومادرم هم بعدازخاله ام فوت شده.ایابنده سهمی ازارث خاله ام می برم؟

 9. سلام وقت بخیر من متوجه نشدم زن بدون فرزند اگر فوت کند در حالی که پدر و مادر ندارد اما خواهر و برادر دارد تمام اموالش به شوهر می‌رسد یا نصف آن؟ ممنون از پاسخگویی

 10. سلام زن بدون فرزندی فوت کرده پدر مادر در قید حیات نیستن شوهر زنده است سه دنگ خانه به اسم رن است ارث چگونه است

   1. سلام یه سوال داشتم درصورتی که زن فوت شده فرزند نداشته باشد و پدر مادر وهم زنده نباشند ولی شوهرش زنده باشد ارث چگونه تقسیم میشود

 11. سلام وقت بخیر
  اگر زنی فوت کند که پدر و مادر و فرزند نداشته باشد اما خواهر و برادر و همسر داشته باشد ،تقسیم اموالش چگونه خواهد بود؟

 12. یه زنی نه فرزندونه شوهرونه پدرونه مادرداردیه برادرازپدرومادرش داردوازپدرچندتاخواهروبرادرداردارثیه این زن به بچه های پدری که خواهروبرادرناتنی هستندارث میرسه ؟

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که خواهرزاده و برادرزاده نداشته باشند، ارث به خواهر و برادر ناتنی می رسد.

 13. سلام شوهر عمه ما سال ٧٩ فوت کرده است بعد از آن وراث شوهر مهریه عمه را دادن ولی تمام اموال را به نام خود کردند و در هرسند قید شده که یک چهارم اعیان مال عمه است و الان تمام خانه را تخریب کرده اند ایا تکلیف عمه ما چه می شود

  1. سلام، وقت بخیر
   لطفا با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.

 14. سلام فرزندی نداریم شوهرم درقیدحیات است تمام اموال خودرانوشته بعد مرگش به من داده ایاوراث دیگرمتوانند ادعای ارث بکننددرضمن مشکل ناباروری ازهمسرم است ممنون خواهش میکنم جواب بدین اخه من برای این زندگی خیلی زحمت کشیدم

  1. سلام، وقت بخیر
   در خصوص یک سوم اموال وصیت نامه قابل اجرا است، باقی اموال بر اساس طبقات ارث تقسیم می شود.

 15. زنی که کمتر از شش ماه زندگی مشترک شوهرش بمیرد وفاقد فرزند باشد به چه شکلی ارث می برد.

 16. سلام من زن برادرم فوت کرده و شوهرش هم ۳سال بعدش فوت کرده و ایشون هیچ کدام از ورثه هایش زنده نیستند وفقط من تنها خواهر شوهر ایشون هستم آیا وارث حساب میشم

   1. اشتباه جواب دادین . شوهر میشود برادر این خانم وتمام ارث به خواهر میرسد

    1. سلام، وقت بخیر
     ارث به جای مانده از برادر به ایشان می رسد بله، اما در خصوص ارث به جای مانده از همسر برادرشان که فوت کرده است فقط سهم الارث شوهر (که جزو اموال شوهر است یعنی همون ارث برادر) به ایشان میرسد.
     یکم گیج کننده شد ولی به صورت کلی از همسر برادر ارثی به ایشان تعلق نمیگیرد و ارث برادر به ایشان میرسد.

 17. سلام وقت بخیر
  آقایی فوت کردن که فرزند نداشتن. الان فقط مادر و همسرشون در قید حیات هستن. میگن طبق قانون به هر کدوم یک ششم ارث میرسه و مابقی اموال به صندوق دولت واریز میشه. درسته یا خیر؟

  1. سلام، وقت شما بخیر
   خیر، فقط مالیات تقسیم ارث برای دولت واریز می شود.

 18. سلام ،اگر زنی فوت کند وشوهرش قبل از اوفوت کرده باشد واین دو فرزندی نداشته باشند وپدر ومادرشان هم قبلا فوت کرده باشند وزن دو برادر وسه خواهردارد،آیا ارثی به بستگان شوهر میرسدیا خیر؟ارث بین خواهر وبرادر زن به چه صورت باید تقسیم شود(وراث طبقه ۲زن)

  1. سلام، وقت بخیر
   بله ارث مرد بر اساس طبقات ارث بین وارثان تقسیم می شود.
   در خصوص خواهر و برادر خانم نیز، برادر دوبرابر خواهر ارث می برد.

 19. سلام خاله من ازدواج نکردن و پدر و مادرشون هم فوت کردن و فقط دو خواهر دارن که خواهرانشون فرزند دارن ایا اموال به خواهرا میرسه یا فرزندان‌ خواهر

  1. سلام، وقت بخیر
   اموال به فرزندان متوفی یعنی همون خواهران می رسد.

   1. سلام ببخشید
    اگر خاله آقای مظفری مادر داشتند ارث به خواهر ها و برادر ها می‌رسید یا به مادر ؟

    1. سلام، وقت بخیر
     هم به خواهر و برادر و هم مادر ارث تعلق میگیرد.

 20. زنی که فرزند ندارد وفوت کرده مهریه او سکه است ورثه او تقاضای مهریه کردند مهریه او به تاریخ فوت زوجه براساس قیمت سکه در روزفوت محاسبه میشود یا درچندسال بعد براساس مطالبه مهریه توسط ورثه اش محاسبه میشود ؟ ممنون

  1. سلام، وقت بخیر
   با نرخ روز و بر اساس مطالبه مهریه محاسبه می شود.

 21. سلام من شوهرم فوت کرده.فزرند ندارم.مادرش هم زنده هست.پدرش ۷ ماه جلوتر از خودش فوت کرده.مهریه دارم.تکلیفم چیه.

  1. سلام، وقت بخیر
   می توانید تقاضای مهریه را از اموال متوفی و سهم الارث ایشان داشته باشید.

 22. با سلام
  خواهرم متاهل و فرزند نداشت .معلم بودند بیست روز پیش براثربیماری فوت کردند میخواستم بدونم حقوقش به کی میرسه پدرو مادر هم زنده هستند. پدرفرهنگی بازنشسته ومادر خانه دار هستند

  1. سلام، وقت بخیر
   حقوق ایشان به پدر و مادر و شوهرشان می رسد.

 23. سلام خسته ناشید خاله من فوت شده که به جز ما وراث دیگه ای نداره الان ارث اون بین خوار زاده ها چه جوری تقسیم میشود

 24. سلام خسته نباشید
  اگر خواهر زاده قبل از خاله فوت شده باشد به بچه های خوار زاده ارث میرسد

  1. سلام، وقت بخیر
   خیر در صورتی که قبل از ایشان فوت کرده باشند فرزندانشان ارثی نمیبرند.

 25. آیا منی که زن داشتم وطلاق دادم توافقی تمام شده رفته وبرای باردوم یه زنی که بیوه بوده گرفتم که دوتا پسر متولد ۸۰ومتولد ۸۹ داشته وسال ۹۴ با این بیوه زن دوپسردارازدواج کردم ومن ۱۲۰ تا سکه انداختم مهریه عندال مطالبه خودش میگفت ۸۰ تامن چون عاشقش وجودم وگولم زد با زبون مهرشو کردم ۱۲۰ تا واون موقه هیچی نداشتم والان با تلاش کوشش شبانه روزی خودم بدون کمک زنم وخانواده رشد کردم ویه تریلی ویه سواری دارم وپدرو مادرم درآید حیاطن خداروشکر اگه بخام زندگی کنم ماهیانه حقوق که به زنم بدم چقدره وخارج دوتا پسراش پای کی هستش و اگه طلاقش بدم مهریه چی وچقدربهش میرسه ومن از این خانوم که از شوهرقبلیش دوتا پسر داره میتونه از من مهربگیره و من اموالم زیاد کنم به اینا میرسه وپسران یا ن ضمنن من اززن دومم بچه ندارم

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که اقدام به طلاق از جانب شما باشد باید کل مهریه و حقوق خانم پرداخت شود و اگر طلاق توافقی باشد به توافق شما و زوجه بستگی دارد.

 26. باسلام خدمت شما من دخترم متاهل بوده و برا اثر تصادف فوت کرده حالا سوالم اینه که چطوری باید حق دیه ای که به همسرش میرسه را میتونم از مهریه که به گردنش هست کم کنن ممنون میشم

  1. سلام، وقت بخیر
   اول باید نسبت به مهریه اقدام کنید و به استناد رای مهریه کل دیه را به نفع خودتان وصول کنید.

   1. سلام‌وقت‌بخیربرادرم‌فوت‌شدن‌فرزند‌ندارن‌همسرش‌۴سال‌پیش‌فوت‌شد‌اچیزی‌به‌نام‌همسرش‌نیست‌برادر‌خاهر‌همسرش‌ارث‌میبرن

 27. سلام خسته نباشید ،مردی دو زن دارد از یکی سه پس ویک دختر واز دیگری هیچ فرزندی ندارد بعد از فوت شوهر ،همسری که فرزند ندارد هم فوت میکند ومرحومه یک برادرکه قبل از خودش فوت کرده ودو خواهر دیگه دارد ارث مرحومه چطوری تقسیم میشود

  1. سلام، وقت بخیر
   ارث بر اساس طبقات ارث تقسیم می شود. پیشنهاد می کنم مقاله طبقات ارث را مطالعه کنید.

 28. سلام خواهر من فوت کرده است و ایشان فرزندی نداشته اند ایا به من وبرادر ودیگر خواهرم ارثی تعلق میگیرد در ضمن همسر ایشان در قید حیات اند لطفا پاسخ دهید ممنون

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که وراث طبقه اول (پدر، مادر و فرزندان) در قید حیات نباشند، ارث به برادر و خواهر که در طبقه دوم وراثت هستند می رسد.

   1. ببخشید فقط شوهر ایشان زنده هستند آیا باز هم ارث به خواهر و برادر تعلق دارد ؟ ممنو از جنابعالی

   2. سلام خسته نباشی اگر مردی دو زن داشته باشد واسم فرزندان زن دوم را در شناسنامه زن اول بزند آیا ارث ب آن بچه هاتعلق میگرد در حالی ک زن اول هم خود فرزند دارد

    1. سلام، وقت بخیر
     ارث پدر بله تعلق می گیرد اما ارث از زن اول مرد خیر

   3. سلام شخص دو زن داشته از زن اولی پنج بچه گرفتی ولی زن دومی هچه بچه نداره از ایشون ولی بچه از شوهر قبلش داره یک دختر آیا به این دختر و مادرش ارثی می‌رسد و درضمن زن دومی ازدواج دائم نیستش

    1. سلام، وقت بخیر
     خیر ارث به ایشان تعلق نمی گیرد.

 29. جوان ۲۳ که همسر داشته )عقد دائم( و فوت کرده و چیزی به نامش نیست و از عدّه همسر هم گذشته الان همسرش میتونه مهریه بگیره از پدر مرحوم یا از پدر و مادر همسرش ارثی ببره؟

  1. سلام، وقت بخیر
   در صورتی که پدر شوهر شما ضامن مهریه نشده باشد دینی برگردن ایشان نیست و اگر همسر شما دارایی داشته باشند قابل اقدام است.

   1. سلام همسرم زن داشته بچه نداشته زنش فوت کرده من باهاش ازدواج کردم تصادف کرد فوت کرد آیا میتونن پدرو مادر همسر اولش مهریه بگیرن از رویه دیه همسرم بنده باردارم

 30. سلام
  اگر اقایی با ٨ تا فرزند با خانومی که ٢ فرزند داره از همسر قبلش ازدواج عقدی بکنه
  ولی از هم فرزندی ندارند
  خانم چقدر ارث میبرد؟؟

 31. سلام وقت بخیر
  لطفا به سوالم پاسخ دهید
  اگر شوهر زنی که فرزند ندارد فوت کند ، و شوهر زمانیکه در قید حیات بوده یک صلحنامه نوشته باشد و تمام اموال خود را بعد از مرگش به همسرش واگذار کرده باشد باز هم وراث دیگر مثل خواهر یا بردارش از اموال او ارث می برند تا طبق آن صلحنامه اموال به همسرش می رسد؟

  1. سلام، وقت بخیر
   لطفا با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.

 32. سلام وقت بخیر
  خاله ی مادربزرگ من فوت کردن و فرزند و شوهر نداشتن
  خواهر و برادراشون هم مردن
  ورثه چه کسانی هستن؟
  اگر یکی از وراث مرده باشد ولی خواهر و برادران این وراث زنده باشند
  ایا فرزند های وراث اصلی هم ورثه حساب میشن یا حتما باید وراث زنده باشند؟

 33. سلام. اگر مردی از زن اولی که فوت کرده چند فرزند داشته و مجدداً با زن دیگری ازدواج (عقد دائم) کرده باشد ، در صورت وفات مرد ، سهم الارث زن دوم از اموال و دارائی های منقول و غیرمنقول شوهر چقدر است؟ یک چهارم یا یک هشتم؟؟
  ممنون میشم پاسخ بدین…

  1. سلام، وقت بخیر
   لطفا با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.

    1. نه متاسفانه
     این مورد رو کارشناسان حقوقی باید راهنماییتون کنند

 34. سلام. مردی فوت شده. دو زن دارد. زن اول او هم معلول است هم بدون فرزند. و زن دومش دو فرزند دختر و پسر دارد.
  زن اول قبل از معلولیتش، چون کار مرد در روستا بود، او هم اونجا بوده و خیلی از کارا رو وقتی که هرروز مرد به شهر می رفت و مسافرکشی می‌کرد، اون زن اول انجام میداد. اما زن دوم و بچه هاش تو شهر بودن و کار خاصی هم نمی‌کردن. زن اول که معلول بود، و چند سال قبل از فوت مرد تحت پوشش بهزیستی بوده، حالا بعد از فوت مرد، چن سال قبل یه خانه دو طبقه برای اونها (هر دو زن) درست میکنن. و پنج سال پیش ظاهراً مرد چیزی حدود ۵۰۰ میلیون پس انداز داشته ولی خونه ای ک میسازن و چون سنگ نما هم هست هزینه ش خیلی بیشتر از اون پس اندازه بوده..
  دو سوال داشتم
  یک: آیا امکانش هست بهزیستی (بخاطر زن معلول) در ساخت این خونه کمک کرده باشه؟؟ [ چون ظاهراً چندین بار اقدام کردن از این طریق و جواب هم دادن و بعلاوه بهزیستی انواع حقوق و امکانات به این زن معلول داده تو این چند سال و هنوز هم ثابته و این حقوق رو اون زن دوم و بچه هاش استفاده کردن نه اینکه صرفاً برای زن معلول باشه ]
  دو: ارث این زن معلول به چه صورت است؟؟
  چون الان اون زن دوم و بچه هاش ادعا میکنن که از این خونه نباید چیزی به این زن اول برسه جز مهریه‌اش!!
  و میگن که مرد قبل از فوتش همه خونه رو به اسم اون دو فرزند کرده.
  قانون ارث در این باره چی میگه؟
  آیا این ادعا آنها که زن معلول نباید چیزی بگیره درسته؟؟
  ممنون میشم جواب بدید

  1. سلام، وقت بخیر
   لطفا با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.

 35. سلام
  در صورتیکه زنی فوت کند و در زمان فوت فقط خواهر زاده و برادر زاده داشته باشد،درصد تقسیم ارث بین خواهرزاده و برادرزاده به صورت مساوی است یا خیر؟
  خواهرزاده و برادرزاده های مذکر و مونث هم درصد انها متفاوت است ایا؟

  1. سلام، وقت بخیر
   لطفا با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.

 36. سلام وقت بخیر
  اگر مردی فرزند نداشته باشد و فوت کند و پدر و مادرش در قید حیات باشند، در صورتی که مهریه همسرش بیشتر از داراییش باشد، زن می تواند همه ی مهریه اش را طلب کند؟ بطوریکه به هیچ کس دیگری ارث نرسد؟

 37. سلام
  آیا در صورت فوت خانمی که فرزند ندارد علاوه بر پدر و مادر، برادران و خواهران خانم متوفی می توانند ادعای دریافت مهریه زن فوت شده را از شوهر وی داشته باشند؟

  1. سلام، وقت بخیر
   بله خواهران و برادران نیز می‌توانند مهریه زن فوت شده را طلب کنند.

 38. شما کارای تقسیم ارث زن بدون فرزند رو انجام میدین؟ خواهر من فرزندی نداشت و سال پیش به خاطر کرونا فوت کرد.

  1. سلام، وقت بخیر
   بله کلیه امور تقسیم ارث توسط وکلای دادسو قابل انجام است.
   برای کسب اطلاعات بیش تر با کارشناسان حقوقی دادسو تماس بگیرید.

   1. سلام پدربزرگ و مادربزرگ من فوت کردند و ایشان یک پسر و دختر دارند که پسر هم بعد از انها فوت کرده و زن دارد و فرزندی ندارد.تقسیم ارث چگونه است؟کل ارث برای دختر میشود؟حق عروس چگونه میشود؟ممنون

    1. سلام، وقت بخیر
     به این دلیل که پسر بعد از والدین فوت کرده به پسر هم ارث می رسد و ارث رسیده به پسر به ورثه اش تقسیم میشود.

 39. سلام
  پدر بزرگ من فوت کرده
  بعد از فوت مادربزرگم ایشان یه زن دیگه گرفت ولی از اون زن هیچ فرزندی نداره.
  از اموال منقول و غیر منقول چیزی به ارث می‌برند زن دومش؟

  1. سلام، وقت بخیر
   اگر ازدواجشان دائمی باشد بله ارث می برند.

 40. سلام
  اگر خانمی فوت کنه که پدر و مادرش در قید حیات هستند تکلیف مهریه و اموالش چی میشه؟ آیا به خواهر و برادراش هم ارث میرسه؟ شوهرش در قید حیات هست. شوهر باید مهریه هم بده یا فقط اموالش تقسیم میشه؟

  1. سلام، وقت بخیر
   تقسیم ارث بر اساس طبقات ارث انجام می شود. پیشنهاد می کنیم مقاله طبقات ارث را مطالعه کنید.

 41. سلام.زنی ازبستگان باشخصی که زنش فوت کرده بودبصورت دایم وقانونی ازدواج کردولی بعدازیکی دوسال شوهرش فوت کرد.شوهرفوت شده اززن اول اولاد داردولی اززن دوم اولاد ندارد.این زن ازاموال شوهرش به اوچه ارثی میرسد.درضمن اموال به جامامده دوباب خانه.مقدارچندهکتار زمین کشاورزی.یک ماشین تقریباًقیمتی.وحقوق بازنشستگی.ایا به زن دوم ازاین اموال چیزی میرسدیاخیر.بخصوص ازخانه.وماشین.

  1. سلام، وقت بخیر
   لطفا با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.

 42. سلام اثاث منزل بعداز اینکه شوهر اول فوت کرده بعد زت بدون فرزند لازم به إکر هست قبل فوت شوهر خانه را به شرط عمره به خانمش انتقالی داده و خانوم بعد همسر فوت کردهتکلیف اثاث منزل طبق کدوم قانون به کی میرسه

 43. سلام من پدربزرگم میخواد زن بگیره و یکی از دختراش شوهرش فوت شده و واسه همین طبق تحقیق هام فهمیدم اونوقت حقوق پدربزرگم میرسه ب اون دخترش ک شوهر ندارع / اگه برا پدربزرگم زن بگیریم اون حقوق دیگه بعد از مرگش به دخترش نمی رسه؟

  1. سلام، وقت بخیر.
   بله حقوق پدر بعد از فوت هم به همسر میرسه و هم به دختر.

  2. با سلام
   عموی من فوت شده ، زن و همسر ندارد و پدر و مادر ش هم فوت شده اند ، سه برادر و یک خواهر دارد که یکی از برادرانش که پدر بنده است ،پدر من ،قبل از ایشان فوت شده ، آیا این مبنا صحیح است چون پدرم قبل از عمویم فوت شده ، از او ارث نمیبرد ، و فقط عمو ها و عمه ام که در قید حیات هستند ارث میبرند؟
   این وسط سر ما(وراث) بیکلاه میماند؟

   1. سلام وقت بخیر
    بله درسته، ورثه ای که قبل از متوفی فوت کرده باشد،از متوفی ارث نخواهد برد.

   2. منی که زن بیوه با دوتا پسر گرفتم وعقد دارم و۱۲۰ سکه عندالمطالبه داشته باشد شریک ارث واموال شوردومش که بچه هم ندارد می‌شود یا خیر

 44. سلام،وقتتون بخیر
  یه خانمی فوت کرده،فرزند نداشته،شوهرش زودتر از ایشون فوت کرده،طبق قانون یک چهارم اموال شوهر به ایشان می رسد،خواهر و برادر های این خانم هم زودتر از ایشان فوت کرده اند،این اموال به چه کسی می رسد؟
  البته خواهر زاده و برادر زاده دارد
  تاکید می کنم که برادر و خواهر زودتر از این خانم فوت کرده اند.

  1. سلام، وقت بخیر.
   به خواهر زاده و برادر زاده ها ارث خواهد رسید.

 45. سلام
  مایک عمه داریم که همسرش در ان زمان تمام اموال و دارایی اش را بنام عمه مرحوم ما زده عمه ما دارای دوبرادر و یک خواهر بوده و بچه ای هم نداشته حالا فقط برادرزاده ها و خواهرزاده هاش زنده هستند یعنی دوبرادر و خواهرش فوت شده اند حالا تکلیف سهم الارث دخترو پسر مشخص است ولی میخواهم بدانم مادرمان که میشود همسر برادر این مرحوم نیز ارث میبرد یا نه ؟؟

  1. سلام، وقت بخیر.
   پسرها دوبرابر دخترها ارث میبرند و مادر شما جزو وراث نیست.

 46. زنی که فرزند نداره و پدر و مادر هم نداره و فوت شده خواهر و برادرهاش هرکدام به چه میزان از مهریه ارث میبرند
  ایا همسر هم از مهریه ارث میبره

  1. سلام، وقت بخیر.
   بردارها دوبرابر خواهرها ارث میبرند و درصد مشخصی در قانون تعیین نشده. در خصوص مهریه هم بله همسر به عنوان ورثه ارث میبرند.

   1. سلام زن دوم پدرم به رحمت خدا رفت وفرزند ندارد بعد از ۵ ماه پدرم به رحمت خدا رفت مادر ندارد ولی پدر ش زنده است مهریه زن بابایم چگونه پرداخت می شود ممنون میشوم مرا راهنمایی کنید

    1. سلام، وقت بخیر
     از سهم الارث پدر شما پرداخت می شود.

  2. اگر مرد فوت کند و مادر پدرش هم قبلاً فوت کرده باشند و بچه هم نداشته باشد آیا همه اموالش به همسرش میرسه؟

   1. سلام، وقت بخیر
    یک چهارم ارث به همسر رسیده و مابقی به وارثان طبقه دوم

 47. سلام وقت بخیر
  اگر مردی فوت کند و یکماه بعد زنش فوت شود و فرزندی ندارند
  زن از پدری بهش ارث میرسه و مرد همینطور
  نحوه تقسیم اموال به ورثه چگونه است
  در ضمن زن و مرد دارای برادر و خواهر و مادر قید حیات هستند

  ممنون میشم 🙏

  1. سلام، وقت بخیر.
   مادر هردوی آنها در طبقه اول ارث است و فقط او میتواند ارث ببرد و خواهرها و برادرها ارثی نمیبرند.

 48. لطفا بهم جواب بدید که در صورت بدون فرزند بودن میت و ارث بردن خواهر و برادرش آیا فرزندان برادر یا خواهران که در زمان زنده بودن میت به رحمت خدا رفته اند هم ارث می‌برند یا فقط خواهر و برادران زنده میت

  1. سلام.
   شرط وارث بودن، بر این است که وارث در زمان فوت متوفی، در قید حیات باشد.
   لازم به ذکر است که در صورت زنده بودن خواهر و برادر ارث به خواهرزاده و برادر زاده نمی رسد.

 49. سلام وقتتون بخیر لطفا بهم جواب بدید که فرزند خوانده می‌تونه بعد از مرگ پدر خوانده یا مادر خوانده از حقوق بازنشستگی آنها استفاده کنه یا خیر

   1. سلام. اگر شوهری فوت کند در حالی که فرزندی ندارد، به همسرش چه میزان ارث می رسد؟ وچه کسان دیگری وارث هستند؟

    1. سلام، وقت بخیر
     به این دلیل که فرزندی وجود ندارد به همسر یک چهارم ارث رسیده و مابقی به پدر و مادر و باقی وارثان متوفی خواهد رسید.

     1. اگر پدر و مادر و وارث دیگری هم نداشته باشه چی؟

     2. سلام، وقت بخیر
      در صورتی که پدر و مادر در قید حیات نباشند باقی ارث بر اساس طبقات ارث که در مقاله توضیح داده شده است تقسیم می گردد.

    2. سلام وقت بخیر
     اگر زن مطلقه فوت کند و دو فرزند یک پسر و یک دختر داشته باشد ایا ارثی به پدرو مادر یا برادرو خواهر مرحومه میرسد؟

     1. سلام، وقت بخیر
      بله ارث بر اساس طبقات ارث تقسیم می شود و هیچ ارتباطی به مطلقه بودن و نبودن ایشان ندارد 😐

  1. زنی که فرزند نداره و پدر و مادر هم نداره و فوت شده خواهر و برادرهاش هرکدام به چه میزان از مهریه ارث میبرند
   ایا همسر هم از مهریه ارث میبره

   1. سلام، وقت بخیر.
    بردارها دوبرابر خواهرها ارث میبرند و درصد مشخصی در قانون تعیین نشده. در خصوص مهریه هم بله همسر به عنوان ورثه ارث میبرند.

    1. سلام خداقوت
     اگر اگر شوهر از همسر اولش که طلاق گرفته و دو فرزند داشته باشد که با مادرشان زندگی میکند اگر خانمش فوت کند به چه میزان فرزندانش ارث می‌برد و
     آیا ارث می‌برند..

 50. خواهر مرحومه من متاهل بود و فرزند نداشت. همسرشم دارایی خیلی زیادی داره و اصلا ادعایی نداره و میگه هر چی داره مال شما. الان برای انحصار وراثت زن بدون فرزند می شه شوهرش سهم نبره یا اول باید به نامش بشه و بعدش به ما منتقل کنه؟ آخه ما اینجوری رومون نمیشه. کاش بشه اصلا به همسرش منتقل نشه. اون بنده خدا هم ادعایی نداره. فقط ما خجالت می کشیم بعد انحصار وراثت سهم رو ازش بگیریم.

  1. سلام
   ابتدا سهم هر وارث باید به خود او منتقل شود و سپس هر وارث می تواند سهمش را به هر کسی ببخشد

   1. سلام ایاجهیزیه زن بدون فرزنددرصورت فوت زن خانواده زن میتوانندمطالبه کنندوایاجهیزیه برای خانواده زن میباشر

    1. سلام، وقت بخیر
     بله؛ با داشتن سیاهه یا فاکتور می توانند جهیزیه را مطالبه کنند.

    2. اگر خانمی که فوت کرده، همسر و فرزند نداشته باشد ولی یک برادر و یک خواهر داشته باشد ارث او چگونه تقسیم می‌شود؟ ممنون

     1. سلام، وقت بخیر
      در صورتی که پدر یا مادر ایشان در قید حیات باشد ارث به پدر و مادر رسیده و در غیر این صورت ارث متوفی بر حسب طبقات ارث به خواهر و برادر و بقیه وراث می رسد.

     2. سلام خداقوت
      اگر اگر شوهر از همسر اولش که طلاق گرفته و دو فرزند داشته باشد که با مادرشان زندگی میکند اگر خانمش فوت کند به چه میزان فرزندانش ارث می‌برد و
      آیا ارث می‌برند..

     3. سلام، وقت بخیر
      کدوم خانمشان فوت کند؟

  2. در گواهینامه انحصار وراثت نام کلیه وراث (ازجمله)شوهر قید می شود و سهم هرکدام نیز مشخص می گردد ولی شوهر می تونه سهم الارث خودش را به هر کس که بخواهد ببخشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *