دسته: ملکی

سند عادی
ملکی

سند عادی چیست؟

سند عادی نوشته‌ای است که طرفین قرارداد مابین خود تنظیم می‌کنند و در دادگاه جهت اثبات حق یا استناد به موضوعی کاربرد دارد. اسناد به

ادامه مطلب »
سند رسمی چیست؟
ملکی

سند رسمی چیست؟

سند رسمی، نوشته‌ای است که در دادگاه و در جایگاه دعوا، قابل استناد باشد و خواهان و خوانده بتوانند از آن برای اثبات ادعای خود

ادامه مطلب »